Formy zabezpieczeń zwrotu wierzytelności stosowane przez Bank Spółdzielczy w Bobowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babuśka, Ewa
dc.contributor.author Wąs, Marcin
dc.date.accessioned 2017-11-20T13:51:37Z
dc.date.available 2017-11-20T13:51:37Z
dc.date.issued 2010-10-07 19:38:31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10239
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie całokształtu problematyki udzielania kredytów przez banki oraz stosowania odpowiednich form zabezpieczeń ich spłaty. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale skupiono uwagę na przedstawieniu podstawowych zasad działania banków. W rozdziale drugim podjęto rozważania z zakresu podstawowych form zabezpieczenia kredytów, w szczególności zaprezentowano podstawy prawne tego typu procedur oraz scharakteryzowano najważniejsze zabezpieczenia osobiste i rzeczowe wykorzystywane przez banki jako sposoby zabezpieczenia swoich wierzytelności. Rozdział trzeci poświęcony został ogólnej prezentacji Banku Spółdzielczego Oddział w Bobowej, jego rysowi historycznemu, charakterystyce oraz przedstawieniu aktualnej oferty kredytowej skierowanej do szerokiej grupy odbiorców. Rozdział czwarty stanowi kompleksową charakterystykę i analizę form zabezpieczeń wierzytelności stosowanych w Banku Spółdzielczym Oddział w Bobowej w zakresie udzielanych kredytów. Punktem wyjścia stała się prezentacja procedury stosowanych form zabezpieczeń. W pracy przedstawiono całościowo zagadnienie udzielania kredytów przez banki oraz stosowania odpowiednich form zabezpieczeń ich spłaty. Badaną problematykę ukazano zarówno w aspekcie teoretycznym na podstawie pogłębionych studiów literaturowych oraz obowiązujących aktów prawnych dotyczących omawianej dziedziny, jak również w aspekcie praktycznym na przykładzie Banku Spółdzielczego Oddział w Bobowej za 5-letni okres badawczy, tj. za lata 2005-2009 na podstawie regulacji wewnętrznych oraz wyczerpujących źródłowych danych liczbowych udostępnionych przez Bank stanowiący obiekt badań. Tym samym sprecyzowany we wstępie cel pracy został w pełni zrealizowany. Działalność kredytowa Banku jest jedną z najważniejszych dziedzin jego funkcjonowania i podstawowym źródłem dochodów. Udzielanie kredytów ma istotny wpływ na rozwój lokalny, gdyż dzięki uzyskanym środkom finansowym rozwija się m.in. lokalna działalność gospodarcza. Niepokojącym jest fakt, iż obecnie maleje popyt na kredyty ze strony klientów, zwłaszcza na kredyty długoterminowe. Główną tego przyczyną jest występujący obecnie w Polsce i na świecie kryzys gospodarczy, który uniemożliwia rozwijanie działalności na satysfakcjonującym poziomie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bank pl
dc.subject kredyty bankowe pl
dc.subject kredyt pl
dc.subject zabezpieczenia kredytów pl
dc.subject aspekty prawne pl
dc.subject Bank Spółdzielczy Oddział w Bobowej pl
dc.title Formy zabezpieczeń zwrotu wierzytelności stosowane przez Bank Spółdzielczy w Bobowej pl
dc.title.alternative Forms of guarantees of the debt return applied by Bank Spółdzielczy branch in Bobowa pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-10-10T13:16:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info