Wycena wartości spółki metodą dochodową zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych na przykładzie Spółki EMC Instytut Medyczny SA

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Stec, Anna
dc.date.accessioned 2017-11-20T14:01:17Z
dc.date.available 2017-11-20T14:01:17Z
dc.date.issued 2010-10-20 20:48:02
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10240
dc.description.abstract Celem pracy jest ustalenie wartości Spółki Akcyjnej EMC Instytut Medyczny metodą dochodową zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych. Wybór spółki nie był przypadkowy. Dla potrzeb przyjętych analiz przyjęto pięcioletni przedział czasowy, dla prognozy przepływów pieniężnych. Kolejne lata będą wyceniane z założeniem, że dochody osiągane przez spółkę utrzymają się na stałym poziomie poniżej poziomu inflacji. W końcowym etapie pracy porównana została cena akcji z przeprowadzonej wyceny z rynkową ceną akcji. Wycena spółki pozwoliła na oszacowanie możliwej do zapłacenia ceny za Spółkę w przypadku jej zakupu, a przynajmniej dokładniejszego przybliżenia pola negocjacyjnego w ramach których potencjalny kupujący będzie mógł się poruszać w rozmowach z dotychczasowym właścicielem. Pierwsza część pracy wyjaśnia podstawowe zagadnienia wyjaśniające pojęcie wartości przedsiębiorstwa, które mogą mieć różne znaczenie w zależności od kontekstu użycia słowa wartość. Rozdział ten zawiera również: funkcje i cele wyceny przedsiębiorstwa, formalno -prawne uregulowania wyceny w Polsce i krajach europejskich. Przedstawione zostały również podstawowe zasady i procedury związane z wyceną przedsiębiorstw. W części drugiej zawarte są informacje dotyczące źródła informacji w procesie analizy i wyceny przedsiębiorstwa. Przedstawiona została klasyfikacja metod wyceny, która uzależniona jest od wybranego kryterium, którym może być np. przedmiot wyceny. Opisano metody wyceny przedsiębiorstw: w podejściu majątkowym, dochodowym oraz mieszanym. Trzecia część pracy zawiera informacje dotyczące wycenianej Spółki Akcyjnej EMC Instytut Medyczny: charakterystykę spółki, oferowane produkty, ryzyka działalności oraz pozycję rynkową spółki. Czwarty rozdział w pierwszym podpunkcie zawiera informacje finansowe z ostatnich czterech lat działalności spółki niezbędne do części analitycznej pracy. Główny temat czwartego rozdziału to wycena Spółki Akcyjnej EMC Instytut Medyczny metodą dochodową zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Wycena została wykonana na podstawie prezentowanych przez spółkę, rocznych sprawozdań finansowych, które są wymagane od spółek, których akcje są notowane na rynku. Wyceniana spółka EMC Instytut Medyczny SA. ma duże szanse dalszego rozwoju, ma to związek z rozwojem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, które zwiększą zapotrzebowanie na dodatkowe usługi medyczne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wycena przedsiębiorstwa pl
dc.subject przepływ pieniężny pl
dc.subject Spółka Akcyjna EMC Instytut Medyczny pl
dc.subject wycena spółki akcyjnej pl
dc.subject wartość przedsiębiorstwa pl
dc.title Wycena wartości spółki metodą dochodową zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych na przykładzie Spółki EMC Instytut Medyczny SA pl
dc.title.alternative DCF Valuation of EMC Instytut Medyczny S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2017-10-06T09:19:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info