Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Bobowa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babuśka, Ewa
dc.contributor.author Mucha, Barbara
dc.date.accessioned 2013-10-27T09:48:16Z
dc.date.available 2013-10-27T09:48:16Z
dc.date.issued 2009-11-25 09:55:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1190
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy Bobowa rozważanych na tle wydatków ogólnych oraz przedstawienie zrealizowanych inwestycji i środków pozyskanych na ich finansowanie spoza budżetu, w tym z funduszy unijnych, na przestrzeni lat 2003 – 2008. W pracy postawiono dwie hipotezy badawcze, które poddano weryfikacji w jej części empirycznej. W pierwszej z nich założono, że gmina powinna określoną jako minimum część swoich wydatków poświęcać na inwestycje, tj. około 20% wydatków ogółem. Na podstawie przeprowadzonych badań własnych, tabel i wykresów można stwierdzić, że gmina Bobowa w badanym okresie na wydatki inwestycyjne przeznaczała od 6% do 23% ogółu wydatków. Na podstawie analizy można stwierdzić, że gmina Bobowa tylko w dwóch z badanych sześciu lat nie osiągnęła poziomu wydatków na inwestycje bliskiego poziomu jaki założono na początku, w dwóch latach udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogólnych był bliski założonego poziomu 20%, a w kolejnych dwóch latach go przekraczał. Należy zatem wnioskować, że gmina Bobowa przeznacza na inwestycje odpowiednią część swoich wydatków. Drugim badanym problemem, był udział srodków pozabudżetowych, w tym zwłaszcza pochodzących z funduszy unijnych, w finansowaniu inwestycji gminnych. W tym wypadku można skonstatować, że gmina w badanym okresie uzyskała duże dofinansowanie do realizowanych inwestycji z różnych jednostek i funduszy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject finansowanie inwestycji w gminie pl
dc.subject gmina pl
dc.title Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Bobowa pl
dc.title.alternative Sources of financing investment expenditures in budgets of basic units of a local government on the basis of Bobowa commune pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-24T12:56:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info