Zarządzanie projektami unijnymi w gminie na przykładzie Gminy Korzenna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Pach, Katarzyna
dc.date.accessioned 2013-12-06T07:59:32Z
dc.date.available 2013-12-06T07:59:32Z
dc.date.issued 2013-09-11 22:38:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2050
dc.description.abstract Zarządzanie projektami jest procesem złożonym, angażującym zasoby ludzkie, finansowe, materiałowe i techniczne. Na każdym etapie realizacji projektu, czyli pozyskaniu funduszy, ich wykorzystaniu i zamknięciu projektu występują liczne bariery. W obszarze badań autorskich znalazła się diagnoza i klasyfikacja najczęściej występujących barier w zarządzaniu projektami współfinansowanymi z EFS na szczeblu gminnym. Niektóre z wymienionych barier dotyczą całego cyklu życia projektu. Należy do nich, łącząca się z brakiem jednoznacznych aktów prawnych, biurokracja. Najwięcej problemów pracownicy napotykają w fazie realizacji projektu. W tym wypadku bariery mają charakter personalny, instytucjonalny, techniczny i organizacyjny. Zdiagnozowane bariery nie wyczerpują całej listy problemów, na które napotykają gminy w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Ich występowanie, proporcje i skutki uzależnione są od indywidualnego charakteru każdej jednostki samorządowej. pl
dc.description.abstract Project management is a complex process, involving human, financial, material and technical resources. At each stage of the project`s realization: raising and using founds and then a closure of the project, there are numerous barriers. In the area of research, there are diagnosis and classification of the most common barriers in the management of projects co-financed by the EFS at local commune level. Some of these barriers concern whole “life” of project. One of them is connecting with lacking of clear legislation, that is bureaucracy. Most of the problems, which are faced by workers of institution, appear in the implementation phase of the project. In this case, the barriers are personal, institutional, technological and organizational. Diagnosed barriers do not cover the whole list of problems, faced by communes in managing of investment projects. Their occurrence, proportions and effects depend on the individual character of each local government. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bariera pl
dc.subject diagnoza pl
dc.subject fundusze pl
dc.subject kompetencje pl
dc.subject projekt pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject barrier pl
dc.subject diagnosis pl
dc.subject funds pl
dc.subject skills pl
dc.subject project management pl
dc.title Zarządzanie projektami unijnymi w gminie na przykładzie Gminy Korzenna pl
dc.title.alternative Management of EU projects in the commune as an example of Korzenna Commune. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-05T12:09:49Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info