Analiza kosztów zatrudnienia

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Kęska, Magdalena
dc.date.accessioned 2013-12-20T07:26:25Z
dc.date.available 2013-12-20T07:26:25Z
dc.date.issued 2013-10-31 10:27:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2498
dc.description.abstract Praca przedstawia analizę kosztów zatrudnienia, głównie przez pryzmat wynagrodzenia i jego obciążeń. Teoria poparta została częścią empiryczną, gdzie na podstawie danych uzyskanych w Urzędzie Skarbowym opisano sytuację dotyczącą wielkości kosztów ponoszonych z tytułu zatrudnienia w wybranych latach funkcjonowania. Stwierdzono, że nie jest możliwe wydanie jednoznacznego osądu na temat wpływu kosztów pracy na wielkość zatrudnienia, bowiem złożone formuły mogą skutkować wieloma zależnościami, które trudno zawęzić do przyczynowo – skutkowej korelacji. Stąd dokładne zbadanie siły tego oddziaływania wymaga wielu czynności i analiz, a następnie stałej obserwacji wyników. Ponadto płace nie są jedyną determinantą zatrudnienia. Tym samym istnieje konieczność podkreślenia istotności pozostałych kosztów zatrudnienia i ich wpływu na popyt na pracę. Dostosowanie liczby i rodzaju pracobiorców do ilościowego, jakościowego i przestrzennego zapotrzebowania jest też nierozerwalnie związane z wykorzystaniem różnych form zatrudnienia, a tradycyjne formy świadczenia pracy zostają zastępowane nowoczesnymi. pl
dc.description.abstract The project presents an analysis of labour costs, primarily through the prism of salaries and pressures. The theory was supported by the empirical part, where on the basis of data from the Tax Office was described the situation of the cost incurred due to employment in selected years of activity. It was found that it is not possible to issue a clear judgment on the impact of labour costs on the level of employment, because complex formulas may result in multiple relationships that are difficult to narrow down the cause - and effect correlations. Hence, a careful examination of the strength of this interaction requires multiple steps and analysis, and constant monitoring of results. In addition, wages are not the only determinant of employment. Thus, there is a need to emphasize the importance of other employment costs and their impact on the demand for labour. Adjustment of the number and type of employees to quantitative and qualitative spatial demand is also inextricably linked with the use of various forms of employment, and the traditional forms of service work are replaced by modern ones. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject koszty zatrudnienia pl
dc.subject wynagrodzenie pl
dc.subject formy zatrudnienia pl
dc.subject ubezpieczenie społeczne pl
dc.subject ewidencja pl
dc.subject labour costs pl
dc.subject salary pl
dc.subject forms of employment pl
dc.subject social security pl
dc.subject record pl
dc.title Analiza kosztów zatrudnienia pl
dc.title.alternative The analysis of labour costs pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-19T13:48:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info