Identyfikowanie i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ujwary-Gil, Anna
dc.date.accessioned 2013-06-26T09:15:14Z
dc.date.available 2013-06-26T09:15:14Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 2012, nr 115, s. 169-179 pl
dc.identifier.issn 1234-8872
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/257
dc.description Artykuł dostępny również na stronie : http://works.bepress.com/anna_ujwary-gil/doctype.html
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie różnych ujęć klasyfikowania barier zarządzania wiedzą, ze szczególnym wskazaniem procesu identyfikowania barier z wykorzystaniem morfologii pola problemowego oraz metody delfickiej. Oba podejścia mogą zaowocować rozpoznaniem zbioru barier, adekwatnych do warunków funkcjonowania danej organizacji. Na podstawie przeglądu badań poszukiwano konsensusu w klasyfikowaniu barier zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Główny podział kształtuje się w oparciu o wewnętrzny (kontrolowany), bądź zewnętrzny (ograniczony stopień kontroli) charakter tych barier i określenie wpływu ich oddziaływania zarówno na przedsiębiorstwo, jak i pracowników. Autorka zaproponowała główny podział barier zarządzania wiedzą ze względu na poziom analizy wiedzy, rodzaje barier oraz proces wiedzy. W oparciu o trójwymiarowy model zawierający wymienione wymiary i ich określone atrybuty, dokonano kombinowania poszczególnych atrybutów określonych wymiarów (poziom, rodzaj, proces), co dało w efekcie 840 kombinacji możliwych barier (tzw. iloczynów morfologicznych), które nie tylko należy wytworzyć (zidentyfikować), ale również ocenić i empirycznie zweryfikować. Warto wziąć pod uwagę całościowy proces zarządzania wiedzą, nie tylko transfer i dzielenie się wiedzą, ale również szereg innych etapów procesowego ujęcia wiedzy wymienionych w dalszej części artykułu. Model ten można dodatkowo rozszerzyć o inne wymiary: przykładowo wielkość przedsiębiorstwa (małe, średnie versus duże organizacje), gdzie bariery niejednokrotnie różnie się kształtują. pl
dc.description.abstract This article aims to present different perspectives of barriers to knowledge management classification, indicating in particular the process of identifying barriers using the morphology analysis and a Delphi method. Both approaches can lead to diagnose a set of barriers, adequate to the conditions for the functioning of the organization. Based on a review of research the consensus is sought in classifying barriers to the enterprise knowledge management. The main division is shaped based on the internal (controlled) or external (a limited degree of control) the nature of these barriers and to determine the effect of their impact on both the company and employees. The author proposed the main classification of barriers to knowledge management due to the level of analysis of knowledge, types of barriers and process of knowledge. Based on the three-dimensional model incorporating these dimensions and their specific attributes, each attribute has been combining because of a certain dimensions (level, type, process), resulting in a possible 840 combinations of barriers (the products of morphological field) that not only must be produce (identified) but also assessed and verified empirically. Consider the overall process of knowledge management, not just the transfer and sharing of knowledge, but also a number of other steps of the process of knowledge listed later in this article. This model can be further extended to other dimensions: for example, company size (small, medium vs. large organizations), where the barriers often evolve differently. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.title Identyfikowanie i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info