Biznes plan firmy świadczącej outsourcing usług czystościowo - porządkowych - analiza opłacalności inwestycji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Bodziony, Jerzy
dc.date.accessioned 2014-01-02T07:16:32Z
dc.date.available 2014-01-02T07:16:32Z
dc.date.issued 2013-05-30 15:35:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3033
dc.description.abstract Niniejsza praca powstała w celu opracowania dokumentu, jakim jest biznes plan działalności gospodarczej, dla firmy świadczącej usługi czystościowo - porządkowe w ramach projektów outsourcingowych. Opisano w niej proces tworzenia biznes planów, podkreślono ich znaczenie oraz ukazano metody analiz wykorzystywanych do opracowywania tych dokumentów. W pracy zawarto informacje na temat outsourcingu, jego definicje, obszary stosowania, korzyści i zagrożenia z niego płynące. W pracy opisano i zastosowano w praktyce analizy wykorzystywane do badań rynku oraz analizy wykorzystywane do badania finansowej opłacalności. Ustalono najważniejszych konkurentów dla firmy, która ma powstać, opracowano scenariusze możliwych zdarzeń, a także wskazano na mocne i słabe strony powstającego przedsiębiorstwa. Omówiono wpływ czynników otoczenia makroekonomicznego oraz stan rywalizacji między konkurentami. W analizie finansowej potwierdzono zasadność powstania firmy i udowodniono opłacalność inwestycji. Autor pracy doszedł do wniosku, że uruchomienie działalności świadczącej tego typu usługi jest przedsięwzięciem zyskownym, które nie wymaga nakładu znaczącej ilości środków finansowych i ma szanse powodzenia. pl
dc.description.abstract The purpose of the present work was to develop a business plan for a company that provides cleaning services as part of outsourcing projects. It describes the process of creating business plans, highlighted their importance and are shown the methods of analysis used in the preparation of these documents. This elaboration provides information about outsourcing, its definitions, areas of application, the benefits and risks of it flowing. The composition describes and uses in practice, the analysis used for market research and analysis used to study the financial viability. Established key competitors to the company that is to be created, developed scenarios of possible events, and pointed out the strengths and weaknesses of the resulting company. Discussed the influence of macroeconomic factors and the state of rivalry between competitors. The financial analysis confirmed the validity of the company's inception, and proven return on investment. The author came to the conclusion that the start providing this type of service is a profitable venture, that does not require a significant amount of effort and funding is likely to succeed. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject biznes plan pl
dc.subject outsourcing pl
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject analiza rynku pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject business plan pl
dc.subject outsourcing pl
dc.subject financial analysis pl
dc.subject market analysis pl
dc.subject economic activity pl
dc.subject management pl
dc.title Biznes plan firmy świadczącej outsourcing usług czystościowo - porządkowych - analiza opłacalności inwestycji pl
dc.title.alternative Business plan for the company, that will operate as an outsourcer of cleaning services - analysis of the investment profitability pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T12:36:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info