Kształtowanie marki kraju na przykładzie Ukrainy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Hlizhan, Andriy
dc.date.accessioned 2014-01-14T06:30:17Z
dc.date.available 2014-01-14T06:30:17Z
dc.date.issued 2012-09-14 13:25:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3959
dc.description.abstract Celem pracy są rozważania na temat problemu kształtowania wizerunku marki kraju. Ponadto celem jest analiza wizerunku marki Ukrainy. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie teoretyczne i omawia podstawowe problemy dotyczące kształtowania marki kraju, w tym marketing terytorialny – istotę i zastosowanie, definiuje markę miejsca, tożsamość, wizerunek i reputację marki kraju. W rozdziale tym scharakteryzowano proces i narzędzia kształtowania marki kraju oraz uwarunkowania budowanie marki miejsca. Rozdział drugi opisuje markę Ukrainy, ze szczególnym przedstawieniem położenia geopolitycznego, polityki państwa w kreowaniu pozytywnej marki, narzędzia wykorzystywane w kształtowaniu marki oraz oceny dotychczasowych działań kształtujących markę Ukrainy. Rozdział trzeci ma na celu prezentację wyników badań - przedstawienie wizerunku Ukrainy w opinii studentów. W rozdziale czwartym zawarto autorskie propozycje rozwiązań mających na celu kształtowanie (poprawę) wizerunku Ukrainy. pl
dc.description.abstract The goal of this thesis is a reflection on the problem of shaping the brand image of the country. Furthermore, the objective is to analyze the image of the brand Ukraine. The first chapter introduces and discusses the basic theoretical issues branding the country, including the territorial marketing - the essence and use of, defining brand of the territory, identity, image and reputation of the brand of the country. This section characterizes the process and tools for shaping the national's brand and brand building space conditions. The second chapter describes the brand of Ukraine, with a special presentation of geo-political position, government policy in creating a positive brand, the tools used in the development of the brand and the evaluation of existing activities shape the brand of Ukraine. The third chapter presents the research results - to present the image of Ukraine in the opinion of students. In the fourth chapter contents author proposals for solutions aimed at the development (improvement) of the image of Ukraine. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject marka miejsca pl
dc.subject kształtowanie wizerunku pl
dc.subject Ukraina pl
dc.subject territorial marketing pl
dc.subject brand space pl
dc.subject shaping the image pl
dc.subject Ukraine pl
dc.title Kształtowanie marki kraju na przykładzie Ukrainy pl
dc.title.alternative Shaping the country brand on the Ukrainian example pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-13T17:36:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info