Zmiany organizacyjne w Media Markt i ich wpływ na stres pracowniczy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Noga, Beata
dc.date.accessioned 2014-02-17T10:30:02Z
dc.date.available 2014-02-17T10:30:02Z
dc.date.issued 2011-10-29 07:29:32
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5865
dc.description.abstract Dla potrzeb niniejszej pracy magisterskiej przeprowadziłam badania jakościowo – ilościowe w markecie Media Markt w Nowym Sączu, wchodzącym w skład dużej sieci korporacyjnej. W związku z zagrożeniem bankructwem zarząd firmy w 2009 r. opracował program naprawczy, który zakładał wprowadzenie wielu zmian organizacyjnych. Związane one były przede wszystkim z drastyczną redukcją wielkości zatrudnienia, co przyczyniło się do wyraźnego pogorszenia warunków pracy i płacy personelu. Zmian dokonano w strukturze spółki oraz w umowach o pracę. Obniżenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru godzin pracy do pół etatu, zlikwidowanie premii inwentaryzacyjnej mogły wpłynąć na zmianę zachowań pracowniczych, które mogły demotywować pracowników. Zachowania pracownicze mogły się przejawić obniżeniem jakości pracy a przede wszystkim pogorszeniem obsługi klienta. Właśnie zmiany organizacyjne i ich wpływ na stres pracowniczy stały się przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania. Przeprowadzone badanie marketingowe metodą ankiety z wykorzystaniem jako narzędzia badawczego kwestionariusza ankietowego dowiodły, że zmiany organizacyjne spowodowały stres pracowniczy u przeważającej liczby personelu najniższego szczebla. W jego następstwie pojawiły się charakterystyczne dla wypalenia zawodowego symptomy, które zostały opisane we wnioskach badawczych. pl
dc.description.abstract For the needs of this thesis I have done a qualitative and quantitative research at a Media Markt supermarket in Nowy Sacz, which is a part of a big corporate network. Due to bankruptcy threat in 2009, the company management drew up a recovery programme which included implementation of many organisational changes. They were mainly connected with the drastic staff reduction, which constituted to a significant deterioration in working conditions and a salary reduction. The changes also included the organisation of the company and employment contracts. Payment reduction, shortening of working time to a part-time, stocktaking bonus liquidation, could have influenced the change of workers’ behaviour, and therefore discourage employers. Workers’ behaviour could have resulted in deterioration in terms of quality, and above all, customer service. These organisational changes and their influence on workers’ stress, became the subject of my particular interest. The marketing research survey, which was carried out with the use of a questionnaire form as a tool, proved that organisational changes caused workers’ stress among the majority of low-ranking staff. Consequently, typical burnout symptoms described in the research conclusions, appeared. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zmiana organizacyjna pl
dc.subject stres pracowniczy pl
dc.subject kompetencje menedżerskie pl
dc.subject zarządzanie zmianą pl
dc.subject wypalenie zawodowe pl
dc.subject stres organizacyjny pl
dc.subject organisational change pl
dc.subject workers’ stress pl
dc.subject managerial competence pl
dc.subject change management pl
dc.subject burnout pl
dc.subject organisational stress pl
dc.title Zmiany organizacyjne w Media Markt i ich wpływ na stres pracowniczy pl
dc.title.alternative Organisational changes at Media Markt supermarket and their influence on workers’ stress pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-17T09:12:19Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info