The Modeling Process of the Materials Management System in a Manufacturing Company Based on the System Dynamics Method

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Baran, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-03-24T14:44:49Z
dc.date.available 2014-03-24T14:44:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Baran, M., The Modeling Process of the Materials Management System in a Manufacturing Company Based on the System Dynamics Method. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2013, vol. 9, nr 2 : System Theories and Practice. Ed. by M. Baran, K. Śliwa, s. 79-96 pl
dc.identifier.issn 2299-7326
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7192
dc.description.abstract The article presents the steps of modeling of the material management system in a manufacturing company. First, the modeling procedures indicating by Forrester, Łukaszewicz, Souček, Tarajkowski and Sterman were described and the essence of materials management in a manufacturing company was presented. Next, modeling of the materials management system was shown - step by step. Initially, the variables of the mental model connected with materials were defined, then variables in casual loop diagrams were linked. Diagrams were transformed into a simulation model that has been verified. The validation of the simulation model was conducted by using the following methods: assessing the correctness of the boundary of modeling, adequacy of the model structure and adopted values (constants) compared with available knowledge about the modelled system; test of the accuracy and consistency of the units of variables adopted in the model and test of the model behavior in extreme conditions. The study endpoints included the simulation of the model on empirical data, which were collected in the company Alpha and test of the “what ... if ...”. The test showed that the small changes in control norms (constants), which control the system, could have influenced to more rational management of that system. pl
dc.description.abstract W artykule przedstawiono kolejne etapy modelowania systemu gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Na początku podano procedury modelowania, wskazane przez takich autorów, jak: Forrester, Łukaszewicz, Souček, Tarajkowski oraz Sterman oraz wytłumaczono istotę zarządzania materiałami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Następnie przedstawiono – krok po kroku – kolejne etapy modelowania systemu zarządzania materiałami. Zdefiniowano zmienne modelu myślowego systemu i powiązano je w pętle przyczynowo – skutkowe zwane diagramami zależności. Diagramy przekształcono w model symulacyjny, który poddano weryfikacji. Proces weryfikacji modelu obejmował: ocenę poprawności wyboru granic modelowania, poprawności struktury modelu oraz spójności przyjętych wartości parametrów (stałych modelu) w porównaniu z dostępną wiedzą na temat modelowanego systemu; testowanie poprawności i spójności jednostek zmiennych przyjętych w modelu oraz testowanie działania modelu przy narzuconych warunkach skrajnych. Badania końcowe obejmowały symulację modelu na danych empirycznych zebranych w przedsiębiorstwie Alfa oraz badanie scenariusza „a co…jeśli…”. Badania modelu pokazały, że nawet niewielkie zmiany norm sterujących systemem zarządzania materiałami w Alfa mogą mieć istotny wpływ na poprawę racjonalnego zarządzania tym systemem. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Nowy Sacz School of Business – National-Louis University pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject simulation modeling pl
dc.subject system dynamics pl
dc.subject materials in a manufacturing company pl
dc.subject modelowanie symulacyjne pl
dc.subject dynamika systemów pl
dc.subject gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie produkcyjnym pl
dc.title The Modeling Process of the Materials Management System in a Manufacturing Company Based on the System Dynamics Method pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info