Celebrities - narzędzie reklamy na rynku kosmetycznym na przykładzie firmy L'Oreal Paris

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lizak, Jadwiga
dc.contributor.author Wolanin, Renata
dc.date.accessioned 2014-10-24T11:40:16Z
dc.date.available 2014-10-24T11:40:16Z
dc.date.issued 2014-08-29 10:26:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8119
dc.description.abstract Popularnym zjawiskiem, jakie zaobserwować można w ostatnich latach na rynku reklamowym jest wykorzystywanie znanych osób do promowania produktów lub marek. Popularne osoby odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw wobec marki, które promują, przekazując na nie część popularności. Celem niniejszych badań jest poznanie opinii badanych na temat wykorzystywania wizerunku znanych osób w reklamie. Przedmiotem badań uczyniono kobiety i mężczyzn w różnym wieku i ich opinie na temat tego zjawiska. Badanie miało charakter audytoryjny i zostało przeprowadzone w Galerii Handlowej „Bonarka” w Krakowie. Cel badań został osiągnięty. Badani wyrażają pozytywne, ale ostrożne stanowisko wobec wykorzystywania znanych osób w reklamie. Hipoteza główna została potwierdzona. Badani wyrażają pozytywne, ale ostrożne stanowisko wobec wykorzystywania znanych osób w reklamie, jednakże zapytani o prawdziwość informacji przekazywanych w reklamie, przyjęli już ostrożne stanowisko i prawie wszyscy ankietowani mieli na ten temat negatywne zdanie. Oprócz hipotezy głównej do każdego problemu badawczego zostały sformułowane hipotezy szczegółowe. Każda z hipotez została potwierdzona. Badani odpowiedzieli, że wykorzystywanie znanych osób w reklamie ma na celu przede wszystkim zwiększenie sprzedaży, powinny być zatrudniane osoby atrakcyjne oraz, że ankietowani nie są usatysfakcjonowani z zakupionego towaru reklamowanego przez znaną osobę. pl
dc.description.abstract A popular phenomenon that can be observed in recent years in the advertising market is the use of celebrities to promote products or brands. Popular people play an important role in shaping attitudes towards brands that promote, by passing on part of the ground. The purpose of this research is to know the opinion of the respondents about the use of the image of celebrities in advertising. The subject of research are women and men of different ages and their opinions on this phenomenon. The study was the nature of the auditorium and was carried out on the shopping mall "Bonarka" in Krakow. objective of the research was achieved. Subjects are positive, but cautious as to the use of celebrities in advertising. The main hypothesis was confirmed. Subjects are positive, but cautious as to the use of celebrities in advertising, however, when asked about the accuracy of the information provided in the ad, already adopted a cautious position and almost all respondents were negative about this sentence. In addition to the main hypothesis to test each issue were formulated detailed hypothesis. Each of the hypotheses was confirmed. Subjects responded that the use of celebrities in advertising is aimed, first and foremost, increase your sales, should be employed the person appealing, and that respondents are not satisfied with the purchased goods advertised by a known person. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject reklama pl
dc.subject postać w reklamie pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject komunikacja niewerbalna pl
dc.subject celebrities pl
dc.subject advertising pl
dc.subject person in advertisement pl
dc.subject image pl
dc.subject non-verbal communication pl
dc.subject celebrities pl
dc.title Celebrities - narzędzie reklamy na rynku kosmetycznym na przykładzie firmy L'Oreal Paris pl
dc.title.alternative Celebrities - advertising tool on the market for example cosmetics company L'Oreal Paris pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-10-22T09:21:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info