Wykorzystanie SNA w analizie powiązań komponentów modelu biznesu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ujwary-Gil, Anna
dc.date.accessioned 2016-06-25T12:54:00Z
dc.date.available 2016-06-25T12:54:00Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Ujwary-Gil, Anna, Wykorzystanie SNA w analizie powiązań komponentów modelu biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016, nr 421, s. 579-590 pl
dc.identifier.issn 1899-3192
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/9201
dc.description DOI: 10.15611/pn.2016.421.46 pl
dc.description.abstract Analiza sieci społecznej i/lub organizacyjnej stała się istotnym elementem badań w nauce o zarządzaniu z towarzyszącym jej instrumentarium (ilościowym, jakościowym, graficznym), które pozwala na zobrazowanie i zbadanie dowolnego fragmentu rzeczywistości z perspektywy relacji i współzależności. W artykule podjęto próbę analizy interrelacyjności w kontekście wpływu i współzależności występujących między komponentami zdefiniowanego modelu biznesu firmy działającej w branży wirtualnej rzeczywistości. Analiza sieci pozwoliła wyodrębnić, z zastosowaniem klasycznych mierników centralności (stopień i bliskość), kluczowe komponenty modelu biznesu. Wykorzystano również tzw. strefę wpływu, która pozwoliła z kolei na identyfikację komponentów pozostających w bezpośrednim oddziaływaniu komponentu „ego” wybranego na drodze zajmowanej (centralnej) pozycji w sieci. Dokonano również symulacji, usuwając ów komponent, aby sprawdzić, jak kształtują się zmiany w pozostałych komponentach mierzone w oparciu o całkowitą centralność węzła. pl
dc.description.abstract Social network analysis and/or organizational network analysis became an important element of research in the science of management with its accompanying (quantitative, qualitative, graphical) instruments, which allows to illustrate and explore any part of reality from the relationships and interdependencies perspective. This article attempts to analyze this interrelationship in the context of its impact and interdependencies that occur between defined business model components operating in the virtual reality sector. Network analysis has allowed to extract, using classical measures of centrality (degree and closeness), key components of business model. The author has also used the so-called sphere of influence, which, in turn, allows for the identification of busienss model components remaining in the direct interaction with “ego” component, occupying the central position in the network. A kind of simulation has been used by removing this central component to determine how this change has acctually shaped the changes in the other components measured by the total degree centrality of a node. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject model biznesu pl
dc.subject komponenty modelu biznesu pl
dc.subject analiza sieci społecznej pl
dc.subject SNA pl
dc.subject business model pl
dc.subject components pl
dc.subject social network analysis pl
dc.title Wykorzystanie SNA w analizie powiązań komponentów modelu biznesu pl
dc.title.alternative SNA use of components connections analysis of business model pl
dc.type article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

open access Except where otherwise noted, this item's license is described as open access

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info