Diagnoza pozycji firmy turystycznej na rynku na przykładzie Biura Pośrednictwa Usług "Maxim"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Uszko, Monika
dc.date.accessioned 2017-07-10T08:44:13Z
dc.date.available 2017-07-10T08:44:13Z
dc.date.issued 2010-11-07 12:49:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10110
dc.description.abstract Celem pracy jest próba zdiagnozowania pozycji firmy turystycznej na rynku, na przykładzie Biura Pośrednictwa Usług „Maxim” z Nowego Sącza. Aby założony cel został osiągnięty zawarto w pracy cztery rozdziały główne, podzielone na tematyczne podrozdziały. W rozdziale pierwszym w oparciu o literaturę, scharakteryzowano branżę turystyczną w Polsce, a w tym: historyczny zarys turystyki, istotę i pojęcie turystyki, ruch turystyczny i jego podział, zdefiniowano pojęcie turysty, przedstawiono ogólną charakterystykę walorów i atrakcji turystycznych, zaprezentowano człowieka w turystyce, usługi turystyczne oraz zobrazowano biura podróży. Rozdział drugi zawiera omówienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w tym: definicje i klasyfikacje, stan sektora, udział w wytwarzaniu PKB, a także charakterystykę w poszczególnych województwach. Ponadto zaprezentowano działalność gospodarczą przedsiębiorstw turystycznych. Kolejny, trzeci rozdział prezentuje opis przypadku Biura Pośrednictwa Usług „Maxim”, gdzie opisano powstanie i rozwój firmy, charakterystykę jej obecnej sytuacji, ukazano opis problemu oraz jego rozwiązanie. W rozdziale czwartym dokonano diagnozy pozycji Biura Pośrednictwa Usług „Maxim”. Zidentyfikowano i zdiagnozowano otoczenie przedsiębiorstwa, opracowano analizę sytuacji bieżącej, sformułowano warianty strategii, oraz podano propozycję działań operacyjnych niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych. Na zakończenie rozdziału dokonano wyboru ostatecznego wariantu planu strategicznego. W zakończeniu sformułowano wnioski końcowe i podano wykaz literatury. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject turystyka pl
dc.subject ekonomika turystyki pl
dc.subject ruch turystyczny pl
dc.subject biuro podróży pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.title Diagnoza pozycji firmy turystycznej na rynku na przykładzie Biura Pośrednictwa Usług "Maxim" pl
dc.title.alternative The diagnosis of the tourist agency position in the market on the example of Maxim Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2017-06-19T09:43:02Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info