Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych na przykładzie Miasta i Gminy Stary Sącz w latach 2006 - 2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Kukulski, Grzegorz
dc.date.accessioned 2018-02-22T14:19:28Z
dc.date.available 2018-02-22T14:19:28Z
dc.date.issued 2010-09-30 22:39:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10299
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie źródeł dochodów budżetów samorządów terytorialnych oraz ich charakterystyka na przykładzie gminy Stary Sącz położonej w województwie małopolskim, liczącej ponad dwadzieścia tysięcy mieszkańców. Praca niniejsza składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale I przedstawiony został samorząd terytorialny – jego pojęcie oraz rozwój samorządu terytorialnego od 1971 roku. W rozdziale II przedstawiony został podział dochodów budżetów gmin w Polsce w latach 2006-2009. W rozdziale III dochody budżetowe zostały zawężone do dochodów Miasta i Gminy Stary Sącz. Została przedstawiona także pokrótce charakterystyka tego miasta, które to położone jest w Małopolsce. W rozdziale tym przedstawiona została także strategia rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz. Omówione zostały także silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia dotyczące Starego Sącza na podstawie analizy SWOT. Ponadto ukazane zostały cele strategiczne jak i cele operacyjne Miasta i Gminy Stary Sącz. Przygotowując tę pracę wykorzystana została literatura przedmiotu, pomocne były także ustawy, takie jak: ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wielką pomocą był też dostęp do dokumentów gminy, w tym: sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz w latach 2006 - 2009. Analizując dochody uzyskiwane przez Gminę Stary Sącz zauważyć należy, iż największy udział w dochodach Miasta i Gminy Stary Sącz miały subwencje, a szczególnie subwencje oświatowe. Ponadto w źródła dochodów wchodziły także dochody własne, które głównie pochodziły z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości oraz podatków od środków transportowych. Trzecim źródłem były dotacje otrzymywane zarówno z budżetu państwa jak i z funduszy unijnych. Region ten osiąga coraz to większe dochody, co może świadczyć o tym, iż będzie widoczny jego rozwój, a co za tym idzie to poprawa warunków życia mieszkańców tej gminy. Niektóre z celów operacyjnych zostały już osiągnięte, pozostałe natomiast stopniowo zostają wdrożone. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject źródła finansowania pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject gmina Stary Sącz pl
dc.subject dochody i wydatki gminy pl
dc.subject strategia rozwoju pl
dc.title Źródła dochodów budżetów samorządów terytorialnych na przykładzie Miasta i Gminy Stary Sącz w latach 2006 - 2009 pl
dc.title.alternative Sources of income in local government budgets on the example of the City and the District of Stary Sącz from 2006 to 2009 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2018-02-13T08:53:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info