Bilans przedsiębiorstwa jako podstawowe źródło informacji finansowej na przykładzie Firmy Gino Rossi

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babuśka, Ewa
dc.contributor.author Świerad, Michał
dc.date.accessioned 2018-03-12T12:40:28Z
dc.date.available 2018-03-12T12:40:28Z
dc.date.issued 2011-01-19 09:20:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10341
dc.description.abstract Celem pracy jest zaprezentowanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego przy skoncentrowaniu uwagi na analizie bilansu jednostki jako elemencie głównym wraz z określeniem wskaźników płynności i rentowności na podstawie danych bilansowych i pochodzących z rachunku zysków i strat. Celem pracy jest też pokazanie jak bardzo istotna jest analiza i umiejętność interpretacji osiągniętych wskaźników. Praca składa się z trzech merytorycznie powiązanych z sobą rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono teoretyczne aspekty sprawozdawczości finansowej, jej istotę i cel. Zaprezentowano również poszczególne elementy sprawozdania finansowego oraz zasady ich sporządzania. Rozdział drugi został poświęcony bilansowi, jako najważniejszemu członowi sprawozdania finansowego. W tym rozdziale przytoczono zwłaszcza definicje bilansu sformułowane w literaturze przedmiotu. Skupiono się głównie na dokładnej analizie składników bilansu i na zasadach jego sporządzania. Ważnym elementem tego rozdziału są zagadnienia dotyczące umiejętności czytania bilansu. Rozdział trzeci to analiza bilansu Firmy Gino Rossi przeprowadzona z podziałem na analizę wstępną i analizę wskaźnikową. Analiza wstępna odnosi się do badania struktury i dynamiki składników aktywów i pasywów. Natomiast analiza wskaźnikowa pozwala na określenie i interpretację m.in. wskaźników płynności i rentowności. W analizie wskaźnikowej wykorzystywano dane bilansowe i dane z rachunku zysków i strat. Wnioski z przeprowadzonej analizy zawarto w zakończeniu pracy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject sprawozdania finansowe pl
dc.subject bilans pl
dc.subject wskaźniki finansowe pl
dc.subject rachunek zysków i strat pl
dc.title Bilans przedsiębiorstwa jako podstawowe źródło informacji finansowej na przykładzie Firmy Gino Rossi pl
dc.title.alternative Company's balance sheet as a primary source of financial information on the Gino Rossi Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2018-02-22T14:42:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info