Wartości a poczucie jakości życia u osób starszych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta pl
dc.contributor.author Górska, Bernadetta
dc.date.accessioned 2019-11-16T11:36:47Z
dc.date.available 2019-11-16T11:36:47Z
dc.date.issued 2019-11-16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10539
dc.description.abstract Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podjęty program badawczy skoncentrowany został na analizie związków, zachodzących pomiędzy wartościami, a poczuciem jakości życia, u osób starszych. Badaniami objęto grupę 120 seniorów, w dwóch typach placówek: w Domu Pomocy Społecznej (DPS) i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (UTW). W trakcie zbierania danych wykorzystano następujące metody badawcze: Skalę Wartości Schelerowskich (SWS) P. Brzozowskiego, Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia M. Straś-Romanowskiej, A. Oleszkowicz, T. Frąckowiaka i Arkusz personalny własnej konstrukcji. Zgromadzony materiał empiryczny poddano analizie statystycznej i psychologicznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż poziom ogólnych wartości i poczucia jakości życia różni się, w przypadku obydwu grup badanych. Ustalono ponadto istnienie różnic istotnych statystycznie, zarówno w przypadku seniorów w DPS jak i w UTW, w poszczególnych sferach poczucia jakości życia. Wskazano także na istnienie korelacji pomiędzy wartościami, a poczuciem jakości życia u wszystkich badanych seniorów, oraz oddzielnie dla mieszkańców DPS i słuchaczy UTW. Dodatkowo znaleziono odpowiedzi na pytanie o powiązania między wiekiem badanych, a obydwoma badanymi zmiennymi. Przyjęta hipoteza główna została potwierdzona, a zrealizowany program badawczy dostarczył wyników, które posiadają znaczącą wartość aplikacyjną. pl
dc.description.abstract The hereby thesis is theoretical and empirical. The undertaken research program was focused on analysis of correlation between the values, and perceived quality of life among elder people. The research involved the group of 120 seniors in two types of outposts: Residential home and University of the Third Age. During the collection of data, the following methods were used: Scheler's scale of qualitative values by P. Brzozowski, Questionnaire of feeling of quality of life by M. Straś-Romanowska, A. Oleszkiewicz , T. Frąckowiak and Personal sheet of own design. The collected empirical material was psychologically and statistically analysed. The undertaken analysis state that general level of values and feeling of quality of life differentiate in terms of both tested groups. Moreover, the existence of differences statistically relevant both within the Residential Home and University seniors, in particular spheres of feeling of quality of life was determined. The existence of correlation between the values and feeling of quality of life among the entire group of seniors, as well as the separate Residential home and University residents was also pointed out. Additionally, the questions concerning the connections between the age of examined seniors, and both researched variables, were answered. The established hypothesis was confirmed, and implemented research program has delivered the results which have a significant applying value. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject starość pl
dc.subject starzenie się pl
dc.subject wartości pl
dc.subject system wartości pl
dc.subject jakość życia pl
dc.subject poczucie jakości życia pl
dc.subject Dom Pomocy Społecznej pl
dc.subject Uniwersytet Trzeciego Wieku pl
dc.subject old age pl
dc.subject aging pl
dc.subject values pl
dc.subject system of values pl
dc.subject quality of life pl
dc.subject feeling of quality of life pl
dc.subject Residential home pl
dc.subject University of Third Age pl
dc.title Wartości a poczucie jakości życia u osób starszych pl
dc.title.alternative Values in comparison to feeling of quality of live among late adults pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info