Poczucie jakości życia a obraz siebie u wolontariuszy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta pl
dc.contributor.author Rolka, Paulina
dc.date.accessioned 2019-11-23T15:38:47Z
dc.date.available 2019-11-23T15:38:47Z
dc.date.issued 2019-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10564
dc.description.abstract Człowiek w przeciągu całego swego życia ustala różnego rodzaju cele dążąc tym samym do samorealizacji, aby poprawić odczuwane poczucie dobrostanu. Wysoki poziom zadowolenia z życia wpływa z kolei pozytywnie na jego samoocenę, co znajduje odzwierciedlenie w lepszym samopoczuciu jednostki. Przedmiot rozważań niniejszej pracy stanowi jakość życia oraz jej wpływ na obraz siebie osób aktywnie działających w wolontariacie. W realizowanym projekcie badawczym wykorzystane zostały następujące narzędzia psychologiczne: Skale Psychologicznej Jakości Życia, Z.Uchnasta, Tennessee Skala Obrazu Siebie (Fitts) w opracowaniu Z. Uchnasta oraz Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia, M. Straś-Romanowskiej, A. Oleszkowicz i T. Frąckowiak, a także arkusz personalny własnej konstrukcji. W przeprowadzonych badaniach udział wzięło 120 młodych osób, będących uczniami szkół ponadgimnazjalnych, w wieku od 16 do 19 lat. Połowa badanych to grupa kliniczna, do której należą osoby będące wolontariuszami w stowarzyszeniu „Sursum Corda” i fundacji charytatywnej „Będzie Dobrze”, pozostała część natomiast to młodzież nie udzielająca się społecznie, stanowiąca grupę kontrolną. Uzyskane w badaniach własnych wyniki stanowią podstawę do wyciągnięcia następujących wniosków: istnieją różnice w jakości życia i obrazie siebie wolontariuszy oraz osób nie udzielających bezinteresownej pomocy. Młodzież działającą w organizacjach nakierowanych na pomoc innym cechuje wyższy niż w przypadku niewolontariuszy stopień zadowolenia z życia i sposobu funkcjonowania, co wpływa pozytywnie na kształtowanie ich tożsamości oraz obrazu własnej osoby. pl
dc.description.abstract A man in his lifetime sets different kinds of goals striving for self – realization to develop the sense of well-being. High level of satisfaction with life produces positive effect on his self-esteem, which is reflected in individual’s better frame of mind. The subject of discussion in this thesis is the quality of life and its influence on self-image of people active in voluntary work. The following psychological tools were implemented in this research project: The Quality of Life Scales by Z. Uchnast, The Tennessee Self Concept Scale (Fitts) edited by Z. Uchnast and Quality of Life Inventory by M. Straś-Romanowska, A. Oleszkowicz i T. Frąckowiak as well as personal sheet of own design. The research involved 120 young people who were secondary school students aged 16 – 19. Half of the surveyed were a clinical group of volunteers from „Sursum Corda” association and „It will be fine” charity foundation, whilst the others were socially inactive teenagers forming a control group. Results of my own research are the basis for drawing the following conclusions: there are differences in the quality of life and self-image between volunteers and individuals who do not help disinterestedly. Adolescents active in organizations that help others are more satisfied with life and the way of living than non–volunteers, which has a positive effect on shaping their identity and self-image. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject poczucie jakości życia pl
dc.subject obraz siebie pl
dc.subject wolontariusze pl
dc.subject niewolontariusze pl
dc.subject sense of life quality pl
dc.subject self-image pl
dc.subject volunteers pl
dc.subject non-volunteers pl
dc.title Poczucie jakości życia a obraz siebie u wolontariuszy pl
dc.title.alternative The volunteers' feeling of quality of life versus their self-esteem pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info