Polityka państwa wobec środowiska osób niepełnosprawnych w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hernas, Adam pl
dc.contributor.author Wiśniak, Justyna
dc.date.accessioned 2019-11-25T14:06:13Z
dc.date.available 2019-11-25T14:06:13Z
dc.date.issued 2019-11-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10584
dc.description.abstract Praca jest próbą analizy polityki państwa wobec osób niepełnosprawnych w Polsce. Dowodzi ona konieczności przeprowadzenia wielu zmian w tym obszarze, co stanowi o potencjale kapitału społecznego i gospodarczego kraju. W deficytach polskiego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych upatruje się źródła wielu problemów i wyzwań z jakimi co dzień muszą się one borykać, aby w miarę normalnie żyć. Zatem istnieje potrzeba prowadzenia aktywizującej polityki wobec tej grupy osób, uwzględniającej podmiotowość jednostki dysfunkcyjnej, przy współpracy instytucjonalnej i międzyresortowej. Polityka wsparcia w takim wymiarze pozwoli niepełnosprawnym współtworzyć narodowy potencjał. Stąd głównym celem pracy jest zbadanie, na ile ten postulat jest realizowany w ramach polityki państwa. Praca składa się z czterech rozdziałów, wstępu, zakończenia oraz bibliografii. Pierwszy rozdział pracy wskazuje na potrzebę przybliżenia zagadnień związanych ze zjawiskiem niepełnosprawności w Polsce. Drugi rozdział skupia uwagę czytelnika na sytuacji społeczno – ekonomicznej osób niepełnosprawnych. Przeprowadzona w tym rozdziale analiza ma na celu zobrazowanie wielości barier, które muszą pokonywać niepełnosprawni. Trzeci rozdział dokonuje charakterystyki systemu instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem inicjatyw pozarządowych i społecznych podejmowanych na rzecz tej grupy osób. Rozdział czwarty - najważniejszy z punktu widzenia przyszłej polityki państwa wobec osób dysfunkcyjnych podkreśla znaczenie tej polityki w podejmowaniu działań, mających zapobiegać powstawaniu niepełnosprawności oraz poprawić sytuację osób w nią uwikłanych. Zamieszczone w nim zagadnienia zachęcają do podjęcia dyskusji nad nowym wymiarem polityki wsparcia niepełnosprawnych w Polsce. pl
dc.description.abstract This thesis attempts to analyze state policy towards the disabled in Poland. It proves necessity of reforms in this field, which determines potentiality of social and economic capital. It is considered that deficit of Polish disability support system lies at the bottom of many problems and occupational challenges that the invalid people have to contend with every day to live normally. Thus, there exists a need for reform towards this group of people, including its subjectivity, institutional and interdepartmental cooperation. Such support policy will facilitate incorporation the disabled and co-create national potential. Hence, the main objective of this study is exploration to what extent this postulate is realized in terms of national policy. The thesis comprises of four chapters, the introduction, the conclusion and the bibliography. The first chapter highlights the need for familiarization with the phenomenon of disability in Poland. The second chapter draws a reader’s attention to socioeconomic situation this people. The analysis conducted in this chapter aims to depict the multitude of difficulties, which have to be overcome by disabled people. The third chapter characterizes institutional support system for the disabled, including social and non-governmental activities, instigating on their behalf. The fourth chapter – the most important in terms of the future state policy towards invalid people, emphasizes the importance of the policy in instigating steps aiming to prevent disabilities and relieve of the situation of handicapped people. The questions in this chapter invite to enter into dialogue on the reform of disability support in Poland. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject niepełnosprawność pl
dc.subject bariery pl
dc.subject instrumenty wsparcia pl
dc.subject system wsparcia niepełnosprawnych pl
dc.subject aktywizacja pl
dc.subject profilaktyka pl
dc.subject rehabilitacja pl
dc.subject świadczenia pl
dc.subject disability pl
dc.subject barriers pl
dc.subject disability support services pl
dc.subject the disabled support system pl
dc.subject activation pl
dc.subject prophylaxis pl
dc.subject rehabilitation pl
dc.subject benefits pl
dc.title Polityka państwa wobec środowiska osób niepełnosprawnych w Polsce pl
dc.title.alternative State policy towards the disabled in Poland pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info