Skuteczność komunikacji w przedsiębiorstwach na przykładzie firmy Ekspert s.c. K. Janczewska, A. Maciak

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Samoder, Ewa
dc.date.accessioned 2019-11-27T11:36:03Z
dc.date.available 2019-11-27T11:36:03Z
dc.date.issued 2019-11-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10588
dc.description.abstract Komunikacja w działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności jej skuteczność jest niezwykle istotnym procesem, warunkującym sprawność jego funkcjonowania. Skuteczność w prakseologicznym ujęciu rozumiana jako stopień zbliżenia się do zamierzonego celu oznacza w przypadku komunikacji w przedsiębiorstwie stopień realizacji celów komunikacyjnych skierowanych na działania komunikacyjne pracowników i menedżerów ich potrzeby komunikacyjne oraz satysfakcję z procesu porozumiewania się. Problematyka badawcza i cel główny niniejszej pracy wyznaczony jest na wyjaśnienie zjawiska związanego ze skutecznością komunikacji w firmie Ekspert s.c. K. Janczewska, A. Maciak z wykorzystaniem badań empirycznych i analizy danych ilościowych i jakościowych. Na podstawie problemów badawczych została postawiona hipoteza główna: „Skuteczność komunikacji jest uzależniona od działań komunikacyjnych pracowników”. Analiza wyników przeprowadzonych badań przyjętą metodą ankietową i za pomocą wywiadu indywidualnego pozwoliło na ukazanie w wielopłaszczyznowym ujęciu aspekt skutecznego procesu komunikacji. Potwierdzenie stawianych hipotez badawczych pozwoliło na stwierdzenie, iż to pracownicy stanowią podstawę budowania systemu komunikacji w badanym przedsiębiorstwie oraz tworzą fundament spójności pomiędzy komunikacją wewnętrzną a komunikacją zewnętrzną firmy. pl
dc.description.abstract Communication in an operating company, mainly its effectiveness, is an extremely important process which determines the firm’s efficient functioning. Effectiveness, understood from a praxeoligical angle as a degree of accomplishing a set goal, is in the case of company communication, a degree of achieving communicative goals, oriented on communicative actions of the employees, managers, their communicative needs and satisfaction from the process of communication. The problematics and main goal of the following thesis is to explain the phenomenon connected to the efficiency of communication in a company Ekspert s.c. K. Janczewska, A. Maciak with the use of empirical research and analysis of quantity and quality data. Based on the research problems, the following main thesis was established: “The efficiency of communication depends on communicative actions of employees”. The analysis of the conducted research, carried out using questionnaires and individual interviewing, allowed to show a multi-layered aspect of efficient communication. The confirmation of the posed hypothesis allowed to conclude, that employees are the basis for building communication system in the researched company and that they constitute a foundation of consistency between internal and external communication of a company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access pl
dc.subject komunikacja pl
dc.subject komunikacja wewnętrzna pl
dc.subject komunikacja zewnętrzna pl
dc.subject skuteczność pl
dc.subject communication pl
dc.subject internal communication pl
dc.subject external communication pl
dc.subject efficiency pl
dc.title Skuteczność komunikacji w przedsiębiorstwach na przykładzie firmy Ekspert s.c. K. Janczewska, A. Maciak pl
dc.title.alternative The effectiveness of communication in the company as an example of Expert s.c. K. Janczewska, A. Maciak pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [331]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info