An impact of macroeconomic variables on corporate tax revenue in Nigeria

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Adewale, Adesanya
dc.contributor.other Woźniak, Dariusz
dc.date.accessioned 2021-09-21T10:10:39Z
dc.date.available 2021-09-21T10:10:39Z
dc.date.issued 2021-09-21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10596
dc.description.abstract This study examined the potential macroeconomic variables that determine corporate tax revenue in Nigeria. The integrating properties of the variables of this study were gauged from the augmented Dickey-Fuller unit root test (ADF-URT). The autoregressive distributed lag (ARDL) bounds testing approach confirmed the presence of a long-run relationship among the variables selected, while the Error Correction Model (ECM) was used to capture the short-run dynamics.The results of the ARDL short-run and long-run estimates showed that exchange rate and foreign direct investment are positive and significant determinants of corporate tax revenue, showing p-values lesser than 10% significance level. Furthermore, GDP per capita and unemployment rate are negative and significant determinants, thus these variables both in the short-run and long-run estimates have p-values which fall below the threshold of 10% level of significance. However, public debt, trade openness, corporate tax rate, and inflation could not be identified as significant determinants of corporate tax revenues having shown p-values greater than the 10% threshold level of significance. Therefore, the study concluded that exchange rate, unemployment rate, GDP per capita, and foreign direct investment are the macroeconomic determinants of corporate tax revenue in Nigeria. pl
dc.description.abstract W badaniu przeanalizowano potencjalne zmienne makroekonomiczne, które określają dochody z podatku od osób prawnych w Nigerii. Właściwości integrujące zmiennych w tym badaniu zmierzono na podstawie rozszerzonego testu pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera (ADF-URT). Podejście do testowania granic autoregresji z rozproszonym opóźnieniem (ARDL) potwierdziło istnienie długoterminowej zależności między wybranymi zmiennymi, natomiast do uchwycenia dynamiki krótkookresowej użyto modelu korekcji błędów (ECM). a długoterminowe szacunki wykazały, że kurs walutowy i bezpośrednie inwestycje zagraniczne są dodatnimi i istotnymi determinantami wpływów z podatku od osób prawnych, wykazując wartości p poniżej 10% poziomu istotności. Ponadto PKB per capita i stopa bezrobocia są negatywnymi i istotnymi determinantami, stąd zmienne te zarówno w szacunkach krótko-, jak i długoterminowych mają wartości p, które spadają poniżej progu 10% poziomu istotności. Jednak dług publiczny, otwartość handlowa, stawka podatku od osób prawnych i inflacja nie mogły być zidentyfikowane jako istotne determinanty wpływów z podatku od osób prawnych, które wykazały wartości p większe niż 10% progowy poziom istotności. Dlatego w badaniu stwierdzono, że kurs walutowy, stopa bezrobocia, PKB na mieszkańca i bezpośrednie inwestycje zagraniczne są makroekonomicznymi determinantami wpływów z podatku od osób prawnych w Nigerii. pl
dc.language.iso en pl
dc.rights open access *
dc.subject corporate tax revenue pl
dc.subject GDP per capita pl
dc.subject Nigeria pl
dc.subject dochody z podatku dochodowego od osób prawnych pl
dc.subject PKB na mieszkańca pl
dc.title An impact of macroeconomic variables on corporate tax revenue in Nigeria pl
dc.title.alternative Wpływ zmiennych makroekonomicznych na dochody z podatku od osób prawnych w Nigerii pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [330]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info