Zarządzanie wielokulturowe na przykładzie firmy Bjertnaes og Hoel

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zawadzki, Zbigniew
dc.contributor.other Waśkiewicz, Jan
dc.date.accessioned 2021-09-24T08:08:26Z
dc.date.available 2021-09-24T08:08:26Z
dc.date.issued 2021-09-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/10602
dc.description.abstract Charakter współczesnej gospodarki jest wynikiem oddziaływań procesów globalizacyjnych, które sprawiły, że zróżnicowanie kulturowe, coraz częściej obecne w organizacjach, nie stanowi już bariery, lecz jest aspektem, który nierzadko służy do budowania przewagi konkurencyjnej. Celem niniejszej pracy było zdiagnozowanie uwarunkowań, które mają wpływ na poziom skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem wielokulturowym na przykładzie firmy Bjertnaes Og Hoel. Autor w swojej pracy, w oparciu o literaturę przedmiotu przedstawił teoretyczne problemy zarządzania przedsiębiorstwem wielokulturowym, zwracając szczególną uwagę na aspekty komunikacji oraz psychologiczne. Główny problem badawczy przyjęty w pracy brzmiał następująco: Jakie są uwarunkowania skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem wielokulturowym? Natomiast hipoteza robocza przyjęta przez autora stanowiła, że zasadniczymi uwarunkowaniami skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem wielokulturowym jest przyjęcie odpowiedniej strategii zarządzania personelem, sprawne rozwiązywanie konfliktów, uwzględniające niedyskryminacyjne traktowanie stron, sprawiedliwe ocenianie, bez skupiania się na kulturze pochodzenia pracowników, lecz na ich merytorycznych działaniach. Badaniem objęto 30 pracowników firmy Bjertnaes Og Hoel, pochodzących z różnych państw. Uzyskane rezultaty pozwoliły stwierdzić, że w badanym przedsiębiorstwie strategia zarządzania personelem koncentruje się na unikaniu waloryzowania kultur pracowników, bezstronności w ocenianiu i rozwiązywaniu konfliktów. Firma skupia się na merytorycznych działaniach pracowników, które są podstawą oceny i kontroli. Bariery komunikacyjne wynikają głównie z kwestii językowej i nie wywołują szczególnych trudności dla efektywności przedsiębiorstwa. pl
dc.description.abstract The nature of the modern economy is the result of the impact of globalization processes, which meant that cultural diversity, increasingly present in organizations, is no longer a barrier, but is an aspect that is often used to build a competitive advantage. The purpose of this work was to diagnose the conditions that affect the level of effective management of a multicultural enterprise on the example of Bjertnaes Og Hoel. The author in his work, based on the literature on the subject, presented the theoretical problems of managing a multicultural enterprise, paying special attention to communication and psychological aspects. The main research problem adopted in the work was as follows: What are the conditions for effective management of a multicultural enterprise? However, the working hypothesis adopted by the author stated that the basic conditions for effective management of a multicultural enterprise are the adoption of an appropriate personnel management strategy, efficient conflict resolution, taking into account non-discriminatory treatment of parties, fair assessment, without focusing on the employees' culture of origin, but on their substantive activities. The research included 30 employees of the Bjertnaes Og Hoel company, from various countries. The obtained results allowed to state that in the examined enterprise the personnel management strategy focuses on avoiding valorisation of employee cultures, impartiality in assessing and resolving conflicts. The company focuses on substantive activities of employees, which are the basis for evaluation and control. Communication barriers result mainly from language issues and do not cause any particular difficulties for the efficiency of the enterprise. pl
dc.rights open access pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject wielokulturowość pl
dc.subject różnorodność pl
dc.subject skuteczność pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject globalizacja pl
dc.subject management pl
dc.subject multiculturalism pl
dc.subject diversity pl
dc.subject effectiveness pl
dc.subject efficiency pl
dc.subject globalization pl
dc.title Zarządzanie wielokulturowe na przykładzie firmy Bjertnaes og Hoel pl
dc.title.alternative Multicultural management by the example of Bjertnaes og Hoel pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [376]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info