Planowanie ścieżek karier zawodowych w organizacji na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Jeleń, Paulina
dc.date.accessioned 2013-10-28T13:59:56Z
dc.date.available 2013-10-28T13:59:56Z
dc.date.issued 2011-02-17 16:17:57
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/1213
dc.description.abstract Głównym przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy magisterskiej jest proces planowania ścieżek karier zawodowych w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Jego analizy dokonano za pomocą weryfikacji wewnętrznych dokumentów przedsiębiorstwa i wywiadu częściowo ustrukturyzowanego. Przedstawiając tok planowania ścieżek karier zawodowych w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. zaprezentowano etapy rozwoju kariery oraz wzorcowe ścieżki karier dla poszczególnych grup pracowników. Skoncentrowano się również na zidentyfikowaniu metod wykorzystywanych w przedsiębiorstwie w zakresie rozwoju personelu. Ukazanie owego procesu potwierdziło, przyjętą w pracy hipotezę i podkreśliło ważność projektowania ścieżek karier w organizacji. Zagadnienia teoretyczne ukazujące problematykę kariery zawodowej oraz kształtowania ścieżek karier zawodowych w organizacjach przedstawione zostały w dwóch pierwszych rozdziałach pracy. Metodyka badań oraz charakterystyka badanej firmy zawiera się w rozdziale trzecim. Rozdział ostatni dotyczy toku planowania ścieżek karier zawodowych w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Pracę kończy ocena badanego procesu oraz szereg wniosków i zaleceń dotyczących jego doskonalenia. pl
dc.description.abstract The thesis of the project is the process of career planning in Zaklady Azotowe JSC Tarnow – Moscice. The analysis of this process is made by means of the internal documents of the company and a partly structured interview. To present the planning of career in Zaklady Azotowe JSC Tarnow – Moscice the stages of career development and career path model for each group of workers were described. What is more, the focus is put on identifying the methods used for staff development in the enterprise. The data have confirmed the hypothesis of the work and highlighted the importance of designing career paths within the organisation. The first two chapters describe theoretical issues concerning the career in general and the process of planning the career paths in an organisation. The methodology of the research and the characteristics of the investigated company could be found in the third chapter. The last chapter concerns the process of planning professional careers in Zaklady Azotowe JSC Tarnow – Moscice. The study is finished with the evaluation of the investigated process and a set of conclusions and recommendations for its improvement. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject polityka personalna pl
dc.subject kariera zawodowa pl
dc.subject wywiad ustrukturyzowany pl
dc.subject planowanie kariery pl
dc.subject human resource management pl
dc.subject personnel policy pl
dc.subject career pl
dc.subject structured interview pl
dc.subject career planning pl
dc.title Planowanie ścieżek karier zawodowych w organizacji na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. pl
dc.title.alternative The planning of career in an organisation on the example of in Zaklady Azotowe JSC Tarnow – Moscice pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-10-28T09:42:10Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info