Analiza skuteczności wykorzystania pomocy publicznej w budowaniu konkurencyjności sektora MSP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Nowego Sącza

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Tomaszewska, Marzena
dc.date.accessioned 2013-12-06T14:12:54Z
dc.date.available 2013-12-06T14:12:54Z
dc.date.issued 2013-08-31 08:16:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2074
dc.description.abstract Cel pracy obejmuje ustalenie skuteczności wykorzystania pomocy publicznej w budowaniu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie wybranych firm z Sądecczyzny. Polskie prawo od 1 maja 2004 roku ma na celu w szczególności zagwarantowanie przestrzegania sposobów udzielania pomocy, a także zapewnienie by ta pomoc była zgodna z wspólnotowym rynkiem. Główne reguły udzielana wsparcia zawarte są w art.107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). W niniejszej pracy udowodnione zostało stwierdzenie, że poprawne wykorzystanie pomocy publicznej pozwala zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa poddane analizie to: Firma Handlowa Grażyna Poparda, PHU Poparda, Trans-Bet, BCS Polska. Badane przedsiębiorstwa zostały przeanalizowane na podstawie rozmowy z ich właścicielami na temat uzyskanej przez nich pomocy publicznej, jej wartości oraz celu przeznaczenia. Dzięki wcześniejszemu opracowaniu teorii z dostępnej literatury związanej z pomocą publiczną, znacznie łatwiej było opracować odpowiednie pytania, które przybliżyły tematykę pomocy publicznej w wymienionych przedsiębiorstwach. W każdym przypadku prócz analizowanego mikroprzedsiębiorstwa uzyskana pomoc pomogła w podniesieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a także jego wyników finansowych. Dlatego też można stwierdzić, że pomoc publiczna poprawia funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w zdecydowanej mierze zwiększa ich konkurencyjność. pl
dc.description.abstract Aim of the thesis includes determining the effectiveness of using the state aid by the companies in region of Sądecczyzna. Polish law from 1 May 2004 is focused particularly on ensuring the following aid modalities as well as ensuring that the aid was compatible with the Community market. The main rules of providing the support are contained in Article 107 act.1 of the TFUE. In this thesis, the statement has been proved that the proper use of aid can increase the competitiveness of enterprises. Companies were analyzed through interviews with their owners about value and for what purposes their companies received the state aid. Companies which were analyzed are: Trading Company Grażyna Poparda, PHU Poparda, Trans-Bet, BCS Polska. Thanks to the earlier presentation of theory of the available literature related to the state aid it was much easier to create appropriate questions which gave better view on support given to these companies. In every enterprise, apart from the analyzed microenterprises, received state aid has helped in enhancing the competitive position of the company and improve its financial results. Therefore it can be concluded that the state aid improves the functioning of enterprises and in decisive extent increases their competitiveness. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pomoc publiczna pl
dc.subject sektor MSP pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject state aid pl
dc.subject SME sector pl
dc.subject increasing competitiveness pl
dc.title Analiza skuteczności wykorzystania pomocy publicznej w budowaniu konkurencyjności sektora MSP na przykładzie wybranych przedsiębiorstw Nowego Sącza pl
dc.title.alternative Analysis of the effectiveness of state aid in building the competitiveness of the SME sector, based on selected companies of Nowy Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T13:54:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info