Wykorzystanie internetowych kanałów dystrybucji w handlu żywnością

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Szkaradek, Przemysław
dc.date.accessioned 2013-12-08T08:30:51Z
dc.date.available 2013-12-08T08:30:51Z
dc.date.issued 2013-08-27 08:39:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2102
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy dyplomowej było zbadanie w jaki sposób przedsiębiorstwa handlujące żywnością wykorzystują internetowe kanały dystrybucji. Aby zbadać powyższy temat zastosowałem analizę oraz badanie marketingowe w formie ankiety. Rozdział pierwszy zawiera informacje teoretyczne związane ze znaczeniem i funkcjami dystrybucji w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obejmuje on charakterystykę przedstawiającą rodzaje kanałów dystrybucji a także opisuje ją, jako jeden z elementów zarządzania marketingiem. W ostatniej części rozdziału opisałem, w jaki sposób wygląda dystrybucja produktów spożywczych, oraz przedstawiłem synergiczne korzyści wynikające z integracji internetowej sprzedaży z tradycyjnym kanałem dystrybucji. W rozdziale drugim przestawiłem internetowe kanały dystrybucji oraz czynniki, które decydują o rozwoju rynku e-commerce. Wyjaśniłem pojęcia dotyczące rynku e-commerce oraz e-biznesu. Opisując poszczególne elementy e-biznesu skoncentrowałem się na ich wpływie na rozwój nowoczesnej dystrybucji w środowisku internetowym. Poprzez analizę internetowych kanałów dystrybucji dokonałem prezentacji sposobów wykorzystania Internetu w aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Swoją uwagę skupiłem także na silnych oraz słabych stronach elektronicznych kanałów dystrybucji oraz barierach, które wpływają w sposób negatywny na rozwój tej formy dystrybucji. Ta część mojej pracy poświęcona jest marketingowi jak i również narzędziom, dzięki którym przedsiębiorstwa działające w Internecie usprawniają relacje w kontaktach z klientami oraz budują wizerunek w zewnętrznym otoczeniu firmy. Porównałem tutaj także nowoczesną dystrybucję z tradycyjną jej formą. W końcowej części rozdziału przedstawiłem trendy oraz kierunki rozwoju którymi podąża handel elektroniczny. Rozdział trzeci poświęcony jest sprzedaży żywności poprzez internetowe kanały dystrybucji. Obejmuje on przedstawienie różnych form internetowej dystrybucji oraz charakterystykę internetowych sklepów spożywczych. Jest on także poświęcony marketingowi firm handlujących produktami spożywczymi w Internecie oraz zastosowaniu technologii informatycznej wykorzystywanej w handlu elektronicznym. Druga część tego rozdziału dotyczy badania marketingowego w postaci ankiety oraz analizy wyników związanych ze sprzedażą produktów spożywczych przez Internet. W rozdziale czwartym zawarłem własne wnioski końcowe oraz refleksję dotyczącą sprzedaży produktów spożywczych przez Internet. pl
dc.description.abstract The main aim of this thesis was to investigate how food selling companies use internet as a one of their distribution channels. To investigate this subject, I applied analysis and market research in the form of questionnaires. The first chapter contains theoretical information regarding the importance and distribution functions in terms of the enterprise. It describes types of distribution channels and presents it as one of the elements of marketing management. In the last part of this chapter I described how distribution of food products looks like, and I also presented synergistic benefits of integration the online sales with traditional distribution channel. In the second chapter of the thesis, I presented internet distribution channels and factors that determine the development of e-commerce. I explained the concepts of e-commerce and e-business. When describing the elements of e-business I concentrated on their impact on the development of modern distribution in the online environment. Through the analysis of Internet distribution channels I made the presentation of possibilities how to use the internet in the context of the enterprise. My attention was also focused on presenting the strengths and weaknesses of electronic distribution channels and this kind of barriers that have negative influence on development of this form of distribution. This part of my thesis is dedicated to the marketing, as well as other tools which companies operate the internet to enhance relationships with clients and building positive image in the external environment of the company. In this chapter I also compared the modern distribution with its traditional form. In the final part of the chapter I presented the trends and developments that follow ecommerce. The third chapter is devoted to food sales through online channels. It includes presentation of various forms of online distribution and characteristics of online grocery stores. It is also dedicated to marketing companies trading in food products on the internet and the use of information technology in e-commerce. The second part of this chapter deals with the examination of marketing in the form of questionnaires and analysis of the results related to the sale of food products through the internet. In fourth chapter, I made my own conclusions and reflections on the sale of foodproducts by the internet. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kanały dystrybucji pl
dc.subject handel produktami spożywczymi pl
dc.subject e-commerce pl
dc.subject e-biznes pl
dc.subject marketing internetowy pl
dc.subject distribution channels pl
dc.subject retail food products pl
dc.subject e-commerce pl
dc.subject e-business pl
dc.subject internet marketing pl
dc.title Wykorzystanie internetowych kanałów dystrybucji w handlu żywnością pl
dc.title.alternative The Usage of Internet Distribution Channels in Food Retail pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T12:18:03Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info