Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Górowska, Justyna
dc.date.accessioned 2013-12-08T08:39:15Z
dc.date.available 2013-12-08T08:39:15Z
dc.date.issued 2013-08-26 12:07:46
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2104
dc.description.abstract Niniejsza praca szeroko przedstawia problem motywowania pracowników do pracy. Praca została napisana na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że system motywowania w przedsiębiorstwach pozostawia wiele do życzenia. Uważany jest za niezbyt poprawny i skuteczny. Motywacja do pracy jest czasami tylko pustym sloganem, płacę, więc wymagam. Motywacyjna rola pieniądza nie polega na oddziaływaniu jego ilością, a raczej na oddziaływaniu składnikami wynagrodzenia. Pracownicy, bowiem muszą odczuwać współzależność pomiędzy wielkością otrzymywanych korzyści a osiąganymi wynikami i nakładami starań. Przeprowadzone badania wykazały, że najskuteczniejszym motywatorem są pieniądze. Pracownicy pojęcie motywacji kojarzą przede wszystkim z korzyściami materialnymi, dlatego też należy uznać je za najważniejszy czynnik motywujący. Podwyżka czy premia są najbardziej pożądanymi przez pracowników motywatorami. Wśród wartości niematerialnych niemałe znaczenie ma atmosfera w pracy. Zarówno relacje między pracownikami, jak i relacje między przełożonymi a podwładnymi są w przedsiębiorstwach ważnym czynnikiem motywującym. Motywowanie ludzi do pracy na podstawie przeprowadzonej ankiety. pl
dc.description.abstract This paper presents the problem of wide-motivate employees to work. The thesis was written on the basis of a survey conducted among the students of the Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej in Nowy Sącz. On the basis of these results it is clear that the system of motivating the companies leaves a lot to be desired. It is considered very valid and effective. Motivation to work is sometimes just an empty slogan, I pay, so I require. Motivational role of money is not the impact of its quantity, but rather on the interaction of the components of remuneration. Employees must feel because correlation between the amount of benefits received and the results achieved and expenditure efforts. The study showed that the most effective motivator is money. Employees concept of motivation is associated primarily with material benefits and therefore should be considered as the most important motivating factor. The increase or bonus are the most desirable for motivating employees. Among the intangible assets is of great importance in the work atmosphere. Both the relationship between employees and the relationships between superiors and subordinates are important motivator companies. Motivating people to work on the basis of the survey. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject funkcja personalna pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject systemy motywacyjne pl
dc.title Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi pl
dc.title.alternative Motivate employees in human resources management pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T13:48:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info