Znaczenie misji i wizji w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Poczty Polskiej S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Schabińska, Małgorzata
dc.date.accessioned 2013-12-09T10:19:57Z
dc.date.available 2013-12-09T10:19:57Z
dc.date.issued 2013-08-14 16:27:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2113
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przeanalizowanie znaczenia misji i wizji Poczty Polskiej dla rozwoju przedsiębiorstwa. Podstawowymi hipotezami postawionymi w pracy są następujące hipotezy: 1. misja przedsiębiorstwa jest stymulatorem zmian rozwojowych w przedsiębiorstwie; 2. misja działa inspirująco, pozwala efektywniej pracować, przez co pracownicy identyfikują się z firmą; 3. dobrze opracowana misja jest podstawą właściwego opracowania i wdrożenia strategii przedsiębiorstwa; 4. misja jest podstawą do zminimalizowania oporu przed zmianami restrukturyzacyjnymi. W drodze przeprowadzonych na przedsiębiorstwie Poczta Polska badań opracowano szereg wniosków. Dobrze sformułowana misja informuje otoczenie o celach ogólnych poczty, jej produktach, silnych stronach, cenach wyróżniających ją na tle konkurencji, zasadach działania, a tym samym buduje pozytywny jej wizerunek na tle otoczenia oraz identyfikuje i wyróżnia ją spośród innych firm, a także kształtuje jej image. Na każdym miejscu w Poczcie Polskiej widoczna jest misja, która ma wpływ na procesy tj. reorganizacja, restrukturyzacja i rozwój. Przyczynia się ona do identyfikacji przedsiębiorstwa na rynku poprzez następujące funkcje: identyfikującą – przedsiębiorstwo jest rozpoznawalne na rynku, motywująco - stabilizującą, ukierunkowującą i integrującą. pl
dc.description.abstract The aim of the paper is analysis of significance of mission and vision of enterprise development based on the example of Poczta Polska S.A. Basic hypotheses in the paper are: 1. enterprise mission is a stimulator for developmental changes within enterprise; 2. mission is inspiring and allows for more effective work, thanks to which employees identify themselves with the enterprise; 3. well prepared mission is basis for proper implementation of enterprise strategy and management through values; 4. mission enables minimalisation of opposition against restructuring changes. Besides, well formed mission informs the environment on the general aims of the post office institution, its products, strong points, characteristics differentiating it from competitors, rules for the activity, and at the same time builds positive image among its environemnt, identifies and differentiates it from other enterprises, and also shapes its image. The mission can be seen at any level of Poczta Polska, and it influences various processes, i.e. reorganization, restructuring and development. It also contributes to identification of enterprise on the market through the following functions: identifying, motivating – aspirating, stabilizing, directing and integrating. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject misja pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject strategia pl
dc.subject wizja pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject planowanie pl
dc.subject restrukturyzacja pl
dc.subject zarządzanie przez wartości pl
dc.subject mission pl
dc.subject development pl
dc.subject strategy pl
dc.subject vision pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject planning pl
dc.subject reorganization through values pl
dc.title Znaczenie misji i wizji w rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie Poczty Polskiej S.A. pl
dc.title.alternative Significance of mission and vision of enterprise development based on the example of Poczta Polska S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-08T12:36:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info