Wielofunkcyjny rozwój polskich obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Sopata, Agata
dc.date.accessioned 2013-12-11T10:34:57Z
dc.date.available 2013-12-11T10:34:57Z
dc.date.issued 2013-07-25 11:58:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2200
dc.description.abstract Polityka Unii Europejskiej wywiera ogromny wpływ na gospodarkę Polską. Pomoc Wspólnoty udzielana polskim obszarom wiejskim bez wątpienia jest znacząca dla ich rozwoju i pomaga dotrzymywać kroku innym krajom członkowskim. Stopień zróżnicowania i oddziaływanie wykorzystania funduszy europejskich przez poszczególne województwa został przeanalizowany przy pomocy tabel i wykresów. Celem niniejszej pracy było pokazanie, iż przyszłością polskich obszarów wiejskich jest ich kapitał ludzki, a także pozarolnicza działalność gospodarcza oraz uwidoczniono wpływ, jaki wywierają na nie fundusze unijne. Trzeba też podkreślić, że przemiany zachodzące w polskim rolnictwie przy pomocy polityki Wspólnotowej są korzystne. Polska musi także mieć na uwadze poprzednie okresy programowania i czerpać wiedzę z tych doświadczeń, aby poprawić się w ubieganiu oraz rozdysponowywaniu przyznanych funduszy. pl
dc.description.abstract The policy of the European Union exerts vast influence on polish farming . Union's assistance, given to the polish rural areas, is, without a doubt, significant for their development and helps them to keep pace with other member countries. A degree of diversity and an influence of the european funds exploitation by particular provinces, has been analyzed in tables and diagrammatic presentation. The aim of this thesis was to show, that the future of the polish rural areas is their human potential, as well as non-agricultural economic activity, and to present the influence of the union funds on them. It is necessary to emphasize, that the changes occurring in polish agriculture, with the help of Union's policy, are profitable. Poland has to take into consideration former periods of scheduling and to derive knowledge from those experiences, in order to improve in applying for and allocating given funds. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject polityka Unii Europejskiej pl
dc.subject wielofunkcyjny rozwój pl
dc.subject obszary wiejskie pl
dc.title Wielofunkcyjny rozwój polskich obszarów wiejskich w świetle polityki Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Polish multifunctional development of rural areas in the light of the policy of the European Union pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-11T10:11:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info