Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy "X"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Garwol, Monika
dc.date.accessioned 2013-12-12T10:05:40Z
dc.date.available 2013-12-12T10:05:40Z
dc.date.issued 2013-07-18 20:37:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2231
dc.description.abstract Tematem pracy magisterskiej jest zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy „X”. Nad znaczeniem wiedzy zastanawiał się nawet sam Platon. Współcześnie jest ona czynnikiem decydującym o osiągnięciu sukcesu. Badania przeprowadzone zostały na organizacji, która obecnie działa w branży taboru kolejowego. Przedstawiono pięć rodzajów badań, takich jak: Navigator Skandii, Broker Technologii, Zrównoważona Karta Wyników, Monitor Aktywów Niematerialnych (IAM) oraz IC Rating. Spośród nich, przedsiębiorstwo zostało przeanalizowane przy wykorzystaniu metody Nawigatora Skandii oraz IC Rating. Zastosowane metody wymagają dłuższego okresu realizacji, dlatego ich samo przeprowadzenie trwało około 6 tygodni. Po tym czasie została przeprowadzona ocena firmy pod względem kształtowania, rozwoju i wykorzystania wiedzy. Niestety wynik nie jest zadowalający, ale i też nie najgorszy. Wpływ na taki, a nie inny wynik miał głównie stosunek kierownictwa do swoich podwładnych. Nie zawsze bowiem potrafią oni dostrzec potrzeby ludzkie, które po zaspokojeniu owocowałyby efektywnym przepływem wiedzy między nimi. Współpraca jest elementem niezbędnym, aby wiedza, która mimo woli powstaje w każdym przedsiębiorstwie, mogła rozwijać się w sposób poprawny. Efektem tego byłaby chęć jej przekazywania innym współpracownikom co sprzyjałoby rozbudowie kapitału intelektualnego. pl
dc.description.abstract The subject of my thesis is knowledge management in the enterprise, an example of company “X”. The importance of knowledge was wandered even by Platon. Today it is decisive factor about success. The research were being made in company, which operate of the rolling stock trade. Five kinds research were submitted, such as: Scandia Navigator, Broker Technology, Balanced Scorecard, Intangible Assets Monitor (IAM) and IC Rating. Among them, the company were analyzed by Scandia Navigator and IC Rating methods. This adhibited methods needs more time to accomplishment, so their management took six weeks. After this time was exposed the estimation of firm in respect of shape, development and knowledge uses. Unfortunately the result is not good, but is not the worst. The management relationship to subordinates have been had mainly influence on this result. They would not always can notice a human needs, which would yield effective knowledge exchange after their gratify. The cooperation is necessary in order that knowledge, which is development in each company, could evolve in a good way. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wiedza pl
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject kapitał intelektualny pl
dc.subject modele zarządzania pl
dc.subject metody zarządzania pl
dc.subject pomiar wiedzy pl
dc.subject knowledge pl
dc.subject knowledge management pl
dc.subject intellectual capital pl
dc.subject management models pl
dc.subject measurement of knowledge pl
dc.title Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy "X" pl
dc.title.alternative Knowledge management in the enterprise on the example of company "X" pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-11T14:10:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info