Analiza strategiczna Zicom Next Sp. z o.o. – Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, jako dostawcy na rynku usług szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – lata 2013-2020.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Czarnecki, Piotr
dc.contributor.author Romanowski, Jan
dc.date.accessioned 2013-12-13T06:54:54Z
dc.date.available 2013-12-13T06:54:54Z
dc.date.issued 2013-07-09 11:06:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2249
dc.description.abstract Podejmowanie decyzji związanych ze strategicznym rozwojem przedsiębiorstwa jest kluczowym etapem w procesie zarządzania. Dlatego też niezwykle ważnym elementem jest przeprowadzanie analiz strategicznych, które dostarczają wartościowych informacji na temat otoczenia organizacji i jej potencjału. Niniejsza praca ukazuje techniki i metody wykorzystywane do prowadzenia analizy strategicznej i prezentuje ich zastosowanie na przykładzie firmy działającej w branży telekomunikacyjnej Zicom Next Sp. z o.o., która realizuje procesy inwestycyjne w wykorzystaniem dotacji z Unii Europejskiej. Celem pracy jest przeprowadzenie analizy strategicznej w oparciu o metodę TOWS/SWOT dotyczącej strategii rozwoju organizacji na lata 2013-2020 r. Została postawiona teza dotycząca konieczności przeprowadzenia analizy strategicznej, aby prawidłowo i skutecznie strategia mogła zostać wdrożona. Efektem przeprowadzonych badań i przeprowadzonej analizy strategicznej jest wskazanie optymalnego kierunku rozwoju oraz określenie możliwych opcji strategicznych. Praca kończy się stworzeniem uporządkowanej listy działań oraz oczekiwanych rezultatów związanych z wdrożeniem proponowanej strategii, a także na przedstawienia zestawu mierników niezbędnych do monitorowania procesu wdrożenia i realizacji założeń w kolejnych latach. pl
dc.description.abstract Making decisions related to a company’s strategic development is a crucial stage of management process. It is, therefore, essential to run strategic analyses which provide valuable information on an organization’s environment and its potential. This thesis reveals techniques and methods used to run a strategic analysis and presents its application as exemplified by Zicom Next Ltd telecommunications company that implements investment processes using European Union grants. The aim of this thesis is to run a strategic TOWS/SWOT analysis concerning the organization’s development strategy for the years 2013-2020. It has been proposed that it is necessary to run a strategic analysis in order for the strategy to be properly and effectively implemented. The result of the research and the strategic analysis is indicating the optimum course of development as well as determining possible strategic options. The thesis concludes with an orderly list of operations/actions and the expected results relating to the implementation of the suggested strategy as well as with presentation of a set of standards/criteria essential for monitoring of the implementation process and the strategy/plan execution in the following years. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject PEST pl
dc.subject KCS pl
dc.subject analiza sektora pl
dc.subject TOWS/SWOT pl
dc.subject opcje strategiczne pl
dc.subject strategic analysis pl
dc.subject sector analysis pl
dc.subject strategic options pl
dc.title Analiza strategiczna Zicom Next Sp. z o.o. – Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, jako dostawcy na rynku usług szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług telekomunikacyjnych – lata 2013-2020. pl
dc.title.alternative Strategic analysis of Zicom Next Ltd. – Development strategy of the company as a broadband Internet access and telecommunications services provider on the market – for the years 2013-2020. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-12T14:21:02Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info