Uzależnienie od Internetu a obraz własnej osoby u młodzieży

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tucholska, Stanisława
dc.contributor.author Leśniak, Mateusz
dc.date.accessioned 2013-12-15T14:07:25Z
dc.date.available 2013-12-15T14:07:25Z
dc.date.issued 2013-06-20 15:17:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2324
dc.description.abstract Problematyka uzależnienia młodzieży od Internetu jest niezwykle istotnym zagadnieniem zarówno z indywidualnego jak i społecznego punktu widzenia. Referowany w niniejszej pracy problem badawczy został podjęty w celu ujęcia różnic w obrazie siebie (realnym i idealnym) pomiędzy młodzieżą uzależnioną i nieuzależnioną od sieci. W badaniach własnych wykorzystano następujący zestaw metod psychologicznych: Test Problematycznego Używania Internetu R. Poprawy, który jest autorską adaptacją Internet Addiction Test K. Young; Test Przymiotnikowy ACL H.B. Gougha i A.B. Heilbruna oraz Arkusz Personalny własnej konstrukcji. Badaniami objęto 141 osób w wieku od 16 do 19 roku życia. Wśród badanych było 64 kobiet i 77 mężczyzn. Wszyscy badani byli uczniami Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. Zebrany materiał empiryczny poddano analizie statystycznej i psychologicznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że młodzież uzależniona od Internetu różni się znacznie w zakresie realnego obrazu siebie od młodzieży nieuzależnionej. Różnice w zakresie idealnego obrazu tej młodzieży są mniejsze. Uzyskane wyniki potwierdziły większość przyjętych hipotez i wskazały na istnienie powiązań między obrazem siebie, a uzależnieniem od Internetu. pl
dc.description.abstract The issue of addiction to the Internet is a very important, both from an individual and a social point of view. Referred in this research work has been undertaken to capture the differences in self-image (real and ideal) between young people addicted and not addicted to the Internet. In study used the following psychological methods: Test problematic Internet Use R. Poprawy, which is an original adaptation of the Internet Addiction Test K. Young; Adjective Check List ACL H.B. Gougha and A.B. Heilbruna and Personal Sheet own construction. The study involved 141 people aged between 16 and 19 years of age. Among the respondents were 64 women and 77 men. All respondents were students of the Zespół Szkół im. Władysława Orkana in Marcinkowice. The empirical material was subjected to statistical analysis and psychological. Analyses show that young people addicted to the Internet varies greatly in terms of real self-image of young people not addicted. Differences in the ideal self-image of the young are smaller. The results confirmed most accepted hypotheses and showed the existence of the relationship between self-image and addiction to the Internet. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject uzależnienia pl
dc.subject internet pl
dc.subject młodzież pl
dc.subject badania psychologiczne pl
dc.subject obraz siebie pl
dc.title Uzależnienie od Internetu a obraz własnej osoby u młodzieży pl
dc.title.alternative Internet addiction and self-image in adolescents pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-15T11:02:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info