Zamówienia publiczne, jako mechanizm racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi na przykładzie przetargów nieograniczonych w Zespole Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Kosakowska, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-16T07:14:30Z
dc.date.available 2013-12-16T07:14:30Z
dc.date.issued 2013-08-27 19:23:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2334
dc.description.abstract W pracy zostały zaprezentowane dwa przetargi nieograniczone przeprowadzone przez Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. Przebieg całej procedury udzielenia zamówienia publicznego miał na celu ukazanie prawidłowego zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Przeprowadzenie analizy dokumentów poszczególnego przetargu było możliwe dzięki wykorzystaniu literatury naukowej dotyczącej zamówień publicznych oraz aktualnych przepisów prawnych. Na potrzeby niniejszej pracy zaprezentowano szczegółowo system zamówień publicznych w Zespole Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu. Celem pracy było przeprowadzenie analizy przetargów w trybie nieograniczonym, dzięki którym można wyciągnąć wnioski, ukazujące przebieg i realizację procedury postępowania dotyczącego udzielania zamówień publicznych w jednostkach budżetowych. W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierdzić, że od chwili powstania badanej jednostki przeprowadzono najwięcej trybów poniżej 14 000 euro netto, a na przełomie lat 2010-2012, tylko 15 przetargów nieograniczonych, gdzie dwa z nich zaprezentowano w niniejszej pracy dyplomowej. Przeprowadzona analiza, pokazała, jaką ważną rolę odgrywa stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy racjonalnym i efektywnym wydatkowaniu środków budżetowych również przeciwdziałając zachowaniom korupcyjnym. pl
dc.description.abstract The thesis presents two open tenders put in by a group of Environmental Common Rooms in Nowy Sącz. The aim of the whole procedure of awarding with a public contract was to show the correct application of an act Law of a public contract. The analysis of the documents of tenders was possible due to the usage of the professional literature on public orders and current regulations. The present work presents in details public orders in a group of Environmental Common Rooms in Nowy Sącz. The aim of the thesis was to analyse the open tenders and show the process of awarding a public contract in a budgetary unit. The analysis has shown that the most frequently organized tenders were the ones below 14 000 euros net. It has also pointed that only 15 open tenders were made in 2010-2012 and two of them have been presented in the present work. The analysis has shown the great importance of the application of an act Law of a public contract in rational and effective expenditure of budget appropriation as well as in prevention of corruption. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject budżet państwa pl
dc.subject jednostka samorządu terytorialnego pl
dc.subject zamówienia publiczne pl
dc.subject przetarg pl
dc.subject oferta pl
dc.subject wydatki pl
dc.subject korupcja pl
dc.subject state budget pl
dc.subject local government pl
dc.subject public contract pl
dc.subject tender pl
dc.subject offer pl
dc.subject expenditure pl
dc.subject corruption pl
dc.title Zamówienia publiczne, jako mechanizm racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi na przykładzie przetargów nieograniczonych w Zespole Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Public contracts as a mechanism of rational and effective expenditure of public resources on the example of open tenders in Environmental Common Rooms in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-07T11:40:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info