Osobowościowe korelaty zaangażowania w studiowanie u młodzieży akademickiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grygielski, Michał
dc.contributor.author Korzeń, Marcelina
dc.date.accessioned 2013-12-16T10:21:13Z
dc.date.available 2013-12-16T10:21:13Z
dc.date.issued 2013-06-23 23:23:33
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2357
dc.description.abstract Zainteresowanie europejskich badaczy problematyką zaangażowania w studiowanie wyrosło na gruncie psychologii pracy i analizowane było jako czynnik warunkujący poziom osiągnięć edukacyjnych. W późniejszych badaniach przedmiotem zainteresowania stały się również związki poziomu zaangażowania w studiowanie z osobowością młodzieży akademickiej. Na podstawie dotychczas prowadzonych badań założono, że istnieją zależności między poziomem zaangażowania a cechami osobowości ze szczególnym uwzględnieniem sumienności i ekstrawertyczności. Badania przeprowadzone zostały w grupie 133 studentów przy użyciu Utrechckiego Kwestionariusza Zaangażowania w Studiowanie (UWES-S) autorstwa Schaufeli, Bakker i Salanovej oraz Inwentarza Osobowości NEO-PI-R Costy i McCrae. Wyniki potwierdziły występowanie zakładanych zależności między poziomem zaangażowania a cechami osobowości. Wysoki poziom zaangażowania w studiowanie związany jest z sumiennością i ekstrawertycznością, a niski poziom zaangażowania w studiowanie wiąże się z poziomem neurotyczności. Wykryto również różnice w zakresie zaangażowania w studiowanie między kobietami i mężczyznami oraz zaobserwowano coraz niższy poziom zaangażowania u studentów kolejnych lat studiów. Uzyskane wyniki mogą służyć wzmocnieniu potencjału edukacyjnego polskich uczelni oraz wspierać osobisty rozwój studentów. Dalsze badania mogą koncentrować się na leksykalnej analizie zawartości polskiego pojęcia zaangażowania w studiowanie, wykryciu czynników wzmacniających zaangażowanie w studiowanie oraz weryfikacji hipotezy o słabnącym poziomie zaangażowania studentów w toku studiów. pl
dc.description.abstract The interest of European researchers’ in the concept of engagement in studying has developed from the field of work psychology and has been considered to be a factor conditioning the level of academic achievements. The relationship between the level of engagement in studying and the personality of academic youth has become an equally important subject in further studies. Based on research undertaken till this day, it was hypothesized that there are correlations between the levels of engagement in studying and personality traits, especially Conscientiousness and Extraversion. The study has been conducted on a group of 133 students with the use of the Utrecht Work Engagement Scale for Students (UWES-S) by Schaufeli, Bakker and Salanova and the Personality Inventory NEOPI-R by Costa and McCrae. The obtained results have confirmed the hypothesized relationships between the students level of engagement in studying and their personality traits. The high level of engagement in studying is correlated with Conscientiousness and Extraversion while the low level of engagement in studying is correlated with Neuroticism. Gender differences in the level of engagement in studying have been discovered as well as the lower levels of engagement among students of consecutive years were observed. The acquired results can serve to reinforce the educational potential of Polish universities and support the students’ personal development. Future research might concentrate on performing a lexical analysis of the polish definition of engagement in studying, revealing factors enhancing the engagement in studying and on verifying the hypothesis of declining engagement in the course of studies. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject osobowość człowieka pl
dc.subject metodologia badań pl
dc.subject analiza statystyczna pl
dc.subject szkolnictwo wyższe pl
dc.subject studenci pl
dc.subject młodzież pl
dc.title Osobowościowe korelaty zaangażowania w studiowanie u młodzieży akademickiej pl
dc.title.alternative Personality correlates of engagement in studies among academic youth pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-16T09:30:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]
  • Prace dyplomowe wyróżnione - Pełne teksty - Full text [331]
    W tej kolekcji zostały zamieszczone pełne teksty prac dyplomowych studentów wyróżnionych przez Komisję Uczelnianą. Zakres chronologiczny kolekcji obejmuje prace z lat 2008 - 2014 i będzie sukcesywnie uzupełniany o nowe dokumenty.

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info