Podatek dochodowy od osób fizycznych z perspektywy historycznej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Ciastoń, Agnieszka
dc.date.accessioned 2013-12-19T09:37:36Z
dc.date.available 2013-12-19T09:37:36Z
dc.date.issued 2013-03-28 09:57:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2453
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie podatku dochodowego od osób fizycznych na tle historycznym. W pracy analizie poddano ewolucję polskiego podatku dochodowego rozpoczynającą się od wprowadzenia pierwszych form opodatkowania w tym kraju, poprzez analizę poszczególnych okresów historycznych, aż do momentu wprowadzenia obecnie obowiązujących przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powstanie pierwszych form opodatkowania związane było z rozwojem gospodarczym poszczególnych społeczeństw. Uiszczanie należności z tytułu podatków początkowo wiązało się ze składaniem danin w formie rzeczowej. Z czasem daniny rzeczowe zostały zastąpione tak zwaną służebnością osobistą, by wreszcie ustąpić miejsca opłacie pieniężnej. Podatki miały na celu zaspokajanie rosnących potrzeb ekonomicznych rozwijających się państw. Ewolucja gospodarek na całym świecie spowodowała formułowanie coraz to nowych aktów prawnych, regulujących kwestie podatkowe w poszczególnych państwach. Dochody państw pochodziły głównie z podatków, ale także z nakładania różnego rodzaju kar i grzywien. Przełom w tworzeniu systemu podatkowego stanowiło wprowadzenie podatku dochodowy od osób fizycznych o takiej nazwie w Wielkiej Brytanii. Podatki rozwijały się dość dynamicznie, a ich wprowadzanie wiązało się między innymi z zaistniałymi zdarzeniami historycznymi takimi jak walki i wojny, które znacznie zwiększały zapotrzebowanie finansowe kraju. Wprowadzony podatek dochodowy od osób fizycznych stał się podatkiem powszechnym. Podatek dochodowy jest opłacany od faktycznie osiąganych dochodów. W polskim prawie podatkowym istnieje możliwość korzystania z uproszczonych form opodatkowania jakimi są ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa. pl
dc.description.abstract The aim of this study is to present the income tax of individuals in the historical background. The study analyzes the evolution of Polish income tax starting from the introduction of the first forms of taxation in this country, through the analysis of different historical periods, until the introduction of the current legislation on income tax from individuals. The creation of the first forms of taxation was associated with economic development of individual societies. Payment of tax receivables initially associated with submission of contribution in kind. With time, the tribute in kind have been replaced by the so-called personal easement to finally give way to monetary fee. Taxes were designed to meet the growing economic needs of developing countries. The evolution of the world economy led to the formulation of more and more new laws governing the taxation issues in each country. State revenues came mainly from taxes, but also from the application of various types of penalties and fines. Turn in the creation of the tax system was the introduction of income tax of individuals with the same name in the UK. Taxes developed quite rapidly, and their implementation was associated with, among others, which emerged historical events such as the battle and the war, which greatly increased the financial needs of the country. Introduced tax personal income tax has become commonplace. Income tax is paid on the actual income. Polish tax law allows a possibility to use simplified forms of taxation such as a lump sum and a tax card. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject historia podatku pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.subject ogólne zasady opodatkowania pl
dc.subject ryczałt ewidencjonowany pl
dc.subject karta podatkowa pl
dc.title Podatek dochodowy od osób fizycznych z perspektywy historycznej pl
dc.title.alternative Personal Income Tax from the Historical Perspective pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-19T08:59:06Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info