Transport w Unii Europejskiej na przykładzie sektora transportu samochodowego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Włodarczyk, Iwona
dc.date.accessioned 2013-12-20T12:30:15Z
dc.date.available 2013-12-20T12:30:15Z
dc.date.issued 2013-02-28 10:48:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2517
dc.description.abstract Przedsiębiorstwo jest podstawową jednostką działającą w światowej gospodarce, wyodrębnioną ekonomicznie i prawnie. Celem nadrzędnym funkcjonowania każdego podmiotu gospodarczego jest osiągnięcie zysku ekonomicznego. W polskim ustawodawstwie przedsiębiorstwo definiowane jest przez Kodeks spółek handlowych oraz Kodeks Cywilny. Transport odgrywa kluczową rolę w rozwoju gospodarki każdego kraju oraz całej Wspólnoty. Unia Europejska posiada jednolity rynek wewnętrzny, bazujący na czterech podstawowych swobodach przepływu: towarów, usług, osób i kapitału. Zjawisko globalizacji wpływa na licznie pojawiające się współczesne wyzwania stawiane przed Unią Europejską. Pomimo prób zrównoważenia rozwoju wszystkich gałęzi transportu struktura gałęziowa ze względu na środek przewozu, jest bardzo zróżnicowana. W istocie najpopularniejszym i najczęściej stosowanym jest przewóz samochodowy. Rynek transportu samochodowego na terenie Unii Europejskiej normowany jest przez szereg systemów regulacyjnych. pl
dc.description.abstract Company is a fundamental unit operating in the global economy, legally and economically separate. The paramount goal of operation of each business entity is to achieve an economic profit. In Polish legislation company is defined by the Commercial Code and the Civil Code. Transport performs a crucial part in the development of economy of every country and entire European Community. In European Union operates the Single European Market, based on four fundamental free movements of: goods, services, people and capital. Occurrence of globalization has an impact on emerging multiple contemporary challenges faced in front of European Union. Despite attempts to equalize the development of all modes of transport branch structure, due to means of conveyance, it become greatly diverse. Apparently the most popular and most widely applied is vehicle transport. Road transport market in the region of European Union is regularized by various regulatory systems. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject transport pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject usługi pl
dc.subject company pl
dc.subject transport pl
dc.subject European Union pl
dc.subject service pl
dc.title Transport w Unii Europejskiej na przykładzie sektora transportu samochodowego pl
dc.title.alternative Road transport sector as an example of transport in European Union pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-20T11:07:26Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info