Wartościowanie pracy jako narzędzie motywowania pracowników na przykładzie Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Tendera, Kamila
dc.date.accessioned 2013-12-21T18:48:34Z
dc.date.available 2013-12-21T18:48:34Z
dc.date.issued 2013-02-21 13:48:40
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2594
dc.description.abstract Wartościowanie stanowisk to fundament dla większości systemów działających w organizacji, gdyż dostarcza najistotniejszych informacji na temat relacji i hierarchii stanowisk w firmie i stanowi wyłącznie pozytywny aspekt porządkowania organizacji. Celem pracy jest ocena stosowanych technik wartościowania pracy oraz zbadanie wpływu osiągniętych wyników na zarządzanie funduszem wynagrodzeń, jako jednego z podstawowych elementów systemu motywowania. Analizowana firma jest instytucją non – profit zajmującą się animacją społeczno – kulturalną na terenie gminy, a także prowadzeniem hotelu. W celu zbadania skuteczności motywacyjnego czynnika wartościowania została przeprowadzana ankieta wśród 20 pracowników tejże firmy, w wyniku której wysnuto następujące wnioski: pracownicy są zadowoleni z wykonywanej pracy a obowiązujący system wynagradzania jest prawie dla wszystkich zrozumiały. Ponadto pośród motywatorów finansowych respondenci najbardziej cenią podwyżkę z kolei z poza-finansowych dofinansowanie kosztów nauki. Samo zaś wynagrodzenie uważają za sprawiedliwe i odpowiednie do ich umiejętności. Pozytywne podejście pracowników do wykonywanych obowiązków i zadowolenie z pracy świadczy o tym, że wartościowanie stanowisk w Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach zostało odpowiednio przeprowadzone i stanowi narzędzie motywowania. pl
dc.description.abstract Job evaluation is paramount for most systems working in organization because it provides essential information about relations and hierarchy of appointment in a company that is the only positive aspect of organizing company. The primary aim of the thesis: ”Job evaluation as the motivation tool of employees on the example of the centre of the culture of Wincenty Witos Polish village in Wierzchosławice” is assesment of evaluation techniques and examine the impact of the results fund management salaries as a one of the crucial elements of motivation system. The analyzed company is non-profit institution that deals with socio cultural animation and running the hotel on the area of comunity. In order to examine the effectivness of motivating aspect of evaluation, the questionaire was conducted among 20 employees. The results show that employees are satisfied with their job and the system of salary is understandable. Moreover, among financial motivators, respondents appreciate the salary increase, and among non-financial motivators the most important is financing the cost of education. It is believed that salary is fair and appropriate for their competence. Positive approach of employees to their duties and satisfaction with the job provides that job evaluation in the Centre of Culture of Wincenty Witos of Polish village in Wierzchosławice has been properly conducted and can be considered as a tool of motivation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wartościowanie pracy pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject instytucja pl
dc.subject praca pl
dc.subject job evaluation pl
dc.subject motivation pl
dc.subject motivation system pl
dc.subject institution pl
dc.subject work pl
dc.title Wartościowanie pracy jako narzędzie motywowania pracowników na przykładzie Centrum Kultury Wsi Polskiej im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach pl
dc.title.alternative Job evaluation as the motivation tool of employees on the example of the Wincenty Witos Culture Centre of Polish Village in Wierzchosławice pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-21T11:19:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info