Analiza praw konsumenta w Polsce i ich świadomości w świetle badań konsumentów powiatu nowosądeckiego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Fałowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2013-12-22T08:25:08Z
dc.date.available 2013-12-22T08:25:08Z
dc.date.issued 2013-02-14 22:19:08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2598
dc.description.abstract Prawa konsumenta i świadomość w tym zakresie we współczesnym świecie odgrywają niezwykle istotną rolę. Konsument dysponuje szeroką swobodą w dokonywaniu wyboru spośród bogactwa ofert rynkowych w dynamicznie rozwijającej się gospodarce, niemniej ma słabszą pozycję niż podmioty występujące po stronie podażowej, które często wykorzystują swą dominująca pozycję. Stąd konieczność zabezpieczenia i ochrony praw konsumenta. W kwestii tej warta podkreślenia jest rola państwa i regulacji prawnych, lecz nie mniej ważny jest poziom wiedzy w zakresie swych praw samego konsumenta, gdyż wiedza ta stanowi formę samoobrony przed naruszeniem własnych interesów. Niniejsza praca o temacie „ Analiza praw konsumenta w Polsce i ich świadomości w świetle badań konsumentów powiatu nowosądeckiego” wprowadza w tematykę praw konsumenta, omawia główne mechanizmy dochodzenia roszczeń, rolę organizacji i instytucji konsumenckich, podkreśla znaczenie edukacji konsumenckiej. Oprócz powyższych, celem pracy jest także określenie poziomu świadomości konsumentów powiatu nowosądeckiego, co dokonane zostało poprzez analizę wyników uzyskanych po wypełnieniu przez respondentów kwestionariusza ankietowego. Badanie obnażyło dramatycznie niski poziom świadomości konsumentów powiatu. Sami ankietowani wskazują na konieczność edukacji, wyrażając jednocześnie opinię o słabym dostępie do informacji. Wyniki badania ukazują wpływ na podejmowane decyzje czynników takich jak np. wiek, płeć. Ostateczne wnioski wskazują na konieczność wzmożenia edukacji w zakresie praw konsumenta. Powstaje konkluzja, że aktywność państwa, instytucji samorządowych, organizacji konsumenckich, w zakresie form edukacji konsumentów, winna być bardziej skuteczna, metody zróżnicowane, skierowane do konkretnych grup konsumentów. Edukacja w zakresie praw konsumenta to kwestia znacząca, ponieważ świadomy konsument pozwala utrzymać równowagę w relacji przedsiębiorca – nabywca, co ma duże znaczenie także dla przedsiębiorców oraz całego rynku wewnętrznego. pl
dc.description.abstract Consumer rights and their awareness on that matter, play a very important role in the contemporary world. The consumer has a lot of flexibility in the selection among richness of the offers at the market in the booming economy, but has a weaker position than businesses entities appearing on the supply side, which often take advantage of their dominant position. Therefore, it is necessary to cover and protect consumer’s rights. In that regard, it is worth not only to emphasize the role of government and legal regulations but also the level of knowledge of the consumers rights themselves, because this knowledge is a form of self- defense against violations of their own interests. Presented work titled "Analysis of consumer rights in Poland and their awareness of consumers according to the survey the nowosądecki county", introduces into consumer rights topic, discusses the main mechanisms of redress, the role of consumer organizations and institutions, emphasizes the importance of consumer education. In addition to above, the purpose of the work is also to determine the level of consumer awareness in the nowosądecki county, which was made by analyzing the results obtained after completing the survey questionnaire by respondents. Survey exposed the dramatically low level of consumer awareness of the county. Respondents indicate themselves the need for education, while expressing opinion about the poor access to information. Results of the survey show the impact on decision-making factors such as age, gender. The final conclusions indicate the necessity of intensify education on consumer rights. The formed conclusion is that the activity of the State, local government, consumer organizations, in the field of consumer education, should be more effective, methods varied, targeted to specific groups of consumers. Education in the field of consumer rights is of significant importance, because the consumers awareness can maintain a balance in the relationship entrepreneur - buyer which is important also for the entrepreneurs and the internal market. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ochrona prawna konsumenta pl
dc.subject świadomość pl
dc.subject przedsiębiorca pl
dc.subject badania ankietowe pl
dc.subject Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl
dc.subject consumer protection pl
dc.subject consciousness pl
dc.subject entrepreneur pl
dc.subject survey pl
dc.subject The Office of Competition and Consumer Protection pl
dc.title Analiza praw konsumenta w Polsce i ich świadomości w świetle badań konsumentów powiatu nowosądeckiego pl
dc.title.alternative Analysis of consumer rights in Poland and their awareness of consumers according to the survey the nowosądecki county pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-21T12:01:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info