Przyczyny i skutki narzucania nieuczciwych cen przez przedsiębiorców o znaczącej pozycji dominującej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Owca, Michał
dc.date.accessioned 2013-12-23T11:49:52Z
dc.date.available 2013-12-23T11:49:52Z
dc.date.issued 2013-03-05 18:19:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2632
dc.description.abstract Niniejsza praca magisterska dotyczy rozważań na temat antykonkurencyjnych działań przedsiębiorstwa posiadającego pozycję dominującą. Konkurencja, jako najważniejszy fundament gospodarki wolnorynkowej ma służyć zarówno producentom, jak i konsumentom, handlowcom, dostawcom i odbiorcom. Celem pracy jest ukazanie negatywnych skutków wynikających z posiadania przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej i możliwości nadużywania tej pozycji. Istotą pracy jest ustalenie przyczyn, a także analiza skutków narzucania nieuczciwych cen przez przedsiębiorców o znaczącej pozycji dominującej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. W jaki sposób unijne i polskie ustawodawstwo reguluje kwestię nadużywania zasad konkurencyjnych przez przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą? Jakie w efekcie są skutki narzucania nieuczciwych cen przez przedsiębiorców posiadających pozycję dominującą? Szczególnej analizie poddano zjawisko narzucania nieuczciwych cen – ich przyczyn i skutków w odniesieniu do praktyk Telekomunikacji Polskiej S.A. Ukazano również w jaki sposób państwo oraz Unia Europejska niweluje tego typu szkodliwe zachowania. Wynikiem przeprowadzonych badań jest szereg stwierdzonych negatywnych skutków wynikających z narzucania nieuczciwych cen przez przedsiębiorstwa o pozycji dominującej. Sytuacja taka jest negatywna z punktu widzenia istnienia konkurencji dla konsumenta, przedsiębiorstwa, które warunki narzuca, przedsiębiorstw pozostałych z branży, jak i w końcu dla całej gospodarki. pl
dc.description.abstract This master’s thesis concerns considerations on the anti-competitive actions of the company with a dominant position. Competition, as the most important foundation of the free market economy is to serve both the manufacturers and the consumers, traders, suppliers and recipients. The goal of this work is to show the negative effects resulting from the company’s possession of the dominant position and the possibility to overuse this position. The essence of the work is to determine the causes, as well as the analysis of the effects of imposing the unfair prices by entrepreneurs with the significant dominant position on the example of Telekomunikacja Polska S.A. How can the Union and Polish law regulate the issue of overusing the competitive rules by the companies with the dominant position? As a result, what are the effects of imposing the unfair prices by entrepreneurs with the dominant position? The phenomenon of imposing unfair prices was analysed – their causes and effects in reference to practices of Telekomunikacja Polska S.A. There was also shown the way in which the country and the European Union eliminates this type of harmful behaviours. The result of the conducted tests is the series of the stated negative effects resulting from the imposing of unfair prices by the companies with the dominant position. Such situation is negative from the point of view of the existence of the competition for the consumer, company, which imposes the conditions, companies of other industries, and finally the whole economy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konkurencja pl
dc.subject nadużywanie pozycji dominującej pl
dc.subject narzucanie nieuczciwych cen przez przedsiębiorców pl
dc.subject nieuczciwe praktyki konkurencyjne pl
dc.subject ochrona konsumentów pl
dc.subject polityka antykonkurencyjna pl
dc.subject competition pl
dc.subject overuse of the dominant position pl
dc.subject imposing unfair prices by the entrepreneurs pl
dc.subject unfair competitive practices pl
dc.subject consumer protection pl
dc.subject anti-competitive policy pl
dc.title Przyczyny i skutki narzucania nieuczciwych cen przez przedsiębiorców o znaczącej pozycji dominującej na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. pl
dc.title.alternative The reasons and effects of imposing unfair prices by entrepreneurs having a significantly domineering position, depicted on the example of Telekomunikacja Polska S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-21T12:01:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info