Kształtowanie marki Sądecczyzny

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Orzechowska, Joanna
dc.date.accessioned 2013-12-23T12:06:23Z
dc.date.available 2013-12-23T12:06:23Z
dc.date.issued 2013-09-10 22:22:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2640
dc.description.abstract Miasta i regiony są obecnie takim samym przedmiotem marketingu jak produkt czy usługa, dlatego też kreowanie przez Sądecczyznę unikatowego wizerunku i silnej marki pozwala na wzrost zainteresowania tym regionem wśród różnych grup docelowych. Niniejsza praca definiuje zagadnienia marketingu terytorialnego oraz kształtowania marki miejsca. Analizie poddano charakterystykę regionu oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań bezpośrednich, które zrealizowano techniką ankiety audytoryjnej oraz ankiety internetowej, za narzędzie posłużył natomiast kwestionariusz ankiety. Celem pracy jest próba identyfikacji obecnego wizerunku Sądecczyzny. Celem szczegółowym było poznanie opinii na temat potencjału, tożsamości i wizerunku regionu, a także oceny podejmowanych dotychczas działań kształtujących markę Sądecczyzny. Autor stawia tezę, że Sądecczyzna posiada unikatowy, silny i wyrazisty wizerunek pozwalający na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej wśród innych regionów. Analiza przeprowadzonych badań pozwala stwierdzić, iż na wizerunek Sądecczyzny ma wpływ przede wszystkim jej położenie geograficzne, górzysty krajobraz oraz czyste środowisko. Najsilniejszymi atutami Sądecczyzny są turystyka, rekreacja, kultura i historia, natomiast największą słabością regionu jest słaba infrastruktura drogowa oraz utrudniona komunikacja z innymi regionami kraju. Najbardziej atrakcyjnymi elementami regionu są walory krajobrazowe, lecznicze, geograficzne oraz przyrodnicze. Wśród najbardziej pilnych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności regionu wskazać należy rozwój infrastruktury komunikacyjnej, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz jego skuteczną promocję. Obecne działania promocyjne nie są oceniane wysoko, jednak ponad połowa ankietowanych dobrze ocenia obecny wizerunek regionu. pl
dc.description.abstract At present cities and regions can be marketed just as well as a product or service. Therefore, creating a unique image of the Sądecczyzna region and making it a strong brand will result in the increased interest of different segments of target audience in this region. The author of this study introduces the terminology and definitions concerning regional marketing and place branding. After carrying out an analysis of regional conditions, the author presents results from the fieldwork which was conducted with an audio and Internet survey technique that use a survey form as the main research tool. The aim of this study is to identify the present image of the Sądecczyzna region especially by finding its potential, identity and regional image as well as to evaluate actions that have already been performed to create the general image of the territory. According to the author, the Sądecczyzna region has a unique, strong and distinctive image, which allows it to gain a competitive advantage over other regions. From the analysis performed in this research one can conclude that the image of the Sądecczyzna region is shaped by its geographical location, mountainous landscape and clean environment. The chief assets of the Sądecczyzna region are tourism, recreation, culture and history, whereas its main drawbacks are weak road infrastructure and inefficient communications between member regions in Poland. The greatest attractions of the Sądecczyzna region are beautiful landscapes with a high degree of biodiversity, and natural assets enriched by medical properties. Priority actions to be taken in order to increase the attractiveness of the region should boil down to improving its communication infrastructure, investment attractiveness and promotion. Although current promotional activities are not highly praised, more than a half of the respondents think that the region has a positive image. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject marka miejsca pl
dc.subject tożsamość pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject Sądecczyzna pl
dc.subject regional marketing pl
dc.subject place branding pl
dc.subject identity pl
dc.subject image pl
dc.subject the Sądecczyzna Region pl
dc.title Kształtowanie marki Sądecczyzny pl
dc.title.alternative Building the brand of the Sądecczyzna region pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-05T13:47:43Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info