Walory turystyczne i rekreacyjne Nowego Sącza i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Pruś-Rusek, Kinga
dc.date.accessioned 2013-12-23T12:07:25Z
dc.date.available 2013-12-23T12:07:25Z
dc.date.issued 2013-07-08 08:08:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2641
dc.description.abstract Tematem niniejszej pracy magisterskiej były walory turystyczne i rekreacyjne Nowego Sącza i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Nowy Sącz jest miastem o dużym potencjale, który nadal nie został w pełni wykorzystany. Istotnym jest podkreślenie walorów naturalnych, rekreacyjnych miasta oraz licznych zabytków. Celem pracy było przedstawienie wyżej wymienionych walorów oraz zbadanie rozwoju turystyki w Nowym Sączu. Praca omawia pojęcie i rodzaje walorów turystycznych oraz definicje miasta, jego cechy i funkcje opisane na podstawie dostępnej literatury. Kolejno przedstawiono charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej Nowego Sącza. Dokonano ogólnej charakterystyki walorów naturalnych i antropogenicznych miasta. Zbadano jak walory turystyczne oddziałują na rozwój społeczno-gospodarczy Nowego Sącza. Przedstawiono natężenie ruchu turystycznego w Małopolsce (ranking miejsc uznawanych za najbardziej atrakcyjne). Opracowano również ranking najczęściej odwiedzanych miejsc m.in. Nowego Sącza przez turystów zagranicznych np. z Wielkiej Brytanii. Zaprezentowano plany budżetowe na rok 2011, które miały uwzględniać cele turystyczne. Z przeprowadzonych badań wynika, że sami mieszkańcy nie są w stanie jednoznacznie określić czy Nowy Sącz rozwija się szybciej niż sąsiednie miasta o podobnej wielkości. Podsumowując plany rozwoju i turystyki w Nowym Sączu przede wszystkim skupiają się na realizacji finansowania bieżących działań, programów, rozwijaniu istniejących oraz nowych inicjatyw. Należy jednak zwrócić uwagę, aby kierunek wytyczanych celów zmierzał ku poprawie wskazanych przez mieszkańców problemów czyli rozwoju i większej promocji turystyki miasta. pl
dc.description.abstract The topic of this thesis were tourist and recreational attractions of Nowy Sącz and its impact on socio-economic development of the city. Nowy Sącz is a city of great potential that still has not been fully exploited. It is important to underline the natural and recreational values of the city as well as many sights. The aim of this study was to present the above-mentioned values and to examine the development of tourism in Nowy Sacz. The thesis discusses the concept and types of tourist attractions as well as the definition of the city, its features and functions described on the basis of the available literature. Subsequently the description of socio-economic situation of Nowy Sącz was presented. Moreover, general characterization of the natural and man-made values of the city was done. The impact of tourist values on socio-economic development of Nowy Sącz was also examined. Furthermore, increased tourism in Małopolska was presented (ranking of places considered to be the most attractive). Besides, the ranking of most visited places in Nowy Sacz by foreign tourists, for instance from the UK, was analyzed as well as the budget plans for 2011 which were intended for tourist purposes. The study shows that the inhabitants of Nowy Sącz are not able to clearly determine whether Nowy Sacz is growing faster than the neighboring cities of similar size. To sum up, development and tourism plans in Nowy Sacz are primarily focused on the management of funding current activities, programmes, expansion of existing and new initiatives. However, it must be noted that the direction of set goals should lead to improvement of the problems indicated by the residents that is the development and better promotion of tourism of the city. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject turystyczne atrakcje pl
dc.subject rozwój społeczno-gospodarczy pl
dc.subject miasto pl
dc.subject sytuacja polityczno-ekonomiczna pl
dc.title Walory turystyczne i rekreacyjne Nowego Sącza i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy miasta pl
dc.title.alternative Tourist attractions of Nowy Sącz and its impact on socio-economic development of the city pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-12T10:47:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info