Wsparcie społeczności lokalnej wobec mniejszości etnicznej Romów na przykładzie gminy Krościenko

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mędzelowski, Tadeusz
dc.contributor.author Kramarczyk, Urszula
dc.date.accessioned 2013-12-24T11:28:11Z
dc.date.available 2013-12-24T11:28:11Z
dc.date.issued 2013-10-25 10:59:44
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2668
dc.description.abstract W niniejszej pracy podejmuje temat „wsparcie społeczności lokalnej wobec mniejszości etnicznej Romów na przykładzie gminy Krościenko”. Przegląd głównych nurtów polskiego życia społecznego pokazuje, że ważnym czynnikiem są zagadnienia związane z poczuciem odpowiedzialności za zbiorowości należące do mniejszości narodowych. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mieszka obecnie około 20 000 osób należących do romskiej mniejszości etnicznej. Część z nich zamieszkuje również tereny Krościenka nad Dunajcem. Osoby te znajdują się przeważnie w bardzo trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, w sposób zasadniczy odbiegającej od współczesnych standardów cywilizacyjnych. Wsparcie mniejszości etnicznej Romów przez wspólnoty lokalne znalazło swoje odzwierciedlenie w regulacjach prawa międzynarodowego i krajowego. W prawie krajowym podstawowym dokumentem normującym problematykę wsparcia Romów jest Konstytucja RP. Szczegółowe uregulowania prawne znalazły odzwierciedlenie w Ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku. Zadania związane z działaniami na rzecz mniejszości etnicznej w gminie Krościenko realizuje między innymi gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest kierowana między innymi do mniejszości etnicznej Romów zamieszkałych w Krośnicy i obejmuje 60 Romów z najbiedniejszej i najniższej cygańskiej kasty Bergitka Roma. Pomoc obejmuje następujące zagadnienia: poprawę warunków bytowych, mieszkaniowych, sanitarnych. Edukacja dzieci romskich poprzez pomoc rzeczową, posiłki dla dzieci, kolonie. Pewną trudność w realizacji zadań pomocowych stanowią stereotypy i uprzedzenia społeczności lokalnej wobec Romów oraz sama postawa Romów, która jest wynikiem między innymi ich odrębnej kultury. pl
dc.description.abstract Theme takes support of local community in the present work in accordance with ethnic minority of Rom on example of commune Krościenko. Review of main stream of polish social life shows, that questions are related with sense of liability for communities for minority national important factor necessary. It lives in the area of polish republic for near 20 000 persons presently necessary minority ethnic Rom. Part inhabits from they over fields also Krościenka nad Dunajcem. These persons be placed in very hard social situation principally and economic, to fundamental manner running away from modern civilization standards. Support of minority of ethnic Rom has found mirror by local communities in regulations of international laws and national. Constitution is national basic document in polish republic almost normalizing problems support Rom. Detailed regulations have found mirror in act about national minorities and ethnic and language. Communal center of social equipment realizes tasks related with operations in favor of ethnic minority in commune between other Krościenko. Assistance of communal center of social equipment is directed lead between other for ethnic minority of living Rom in Krośnicy and it includes from poorest 60 Roms and lowest gypsy castes Bergitka Roma. Assistance includes following question correction of life condition, residential, sanitary. Education of child through objective assistance Rom, meals for children, colonies. Stereotypes present certain difficulty in realization of helpful task and anticipations of local communities in accordance with Roms and posture of Rom, which is result between their other separate cultures. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zbiorowość pl
dc.subject wspólne terytorium pl
dc.subject odrębność kulturowa pl
dc.subject pochodzenie pl
dc.subject stereotypy pl
dc.subject community pl
dc.subject common territory pl
dc.subject cultural separateness pl
dc.subject origin pl
dc.subject stereotypes pl
dc.title Wsparcie społeczności lokalnej wobec mniejszości etnicznej Romów na przykładzie gminy Krościenko pl
dc.title.alternative Support of local community in accordance with ethnic minority of Rom on example of commune Krościenko pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-12-03T13:30:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info