Ocena wpływu zespołu projektowego na powodzenie projektu „Aktywnie w przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Damasiewicz, Magdalena
dc.date.accessioned 2013-12-24T11:37:53Z
dc.date.available 2013-12-24T11:37:53Z
dc.date.issued 2013-07-15 19:56:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2676
dc.description.abstract Niniejsza praca traktuje o wpływie zespołu projektowego na sprawną realizację projektu, a w efekcie na osiągnięcie sukcesu projektu rozumianego w szczególności jako osiągnięcie założonego w nim celu głównego. Badania do pracy prowadzono w jednostce realizującej projekt tj. w Powiatowym Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku. W wyniku dokonanych analiz stwierdzono, że na sukces projektu duży wpływ mają kompetencje zespołu projektowego. W analizowanym przypadku osoby zaangażowane w projekt były odpowiednio dobrane do zajmowanych stanowisk i dobrze wywiązały się ze swoich obowiązków. Potwierdzeniem tego faktu jest osiągnięcie głównych założeń projektu i jego pozytywna ocena dokonana przez Instytucję Wdrażającą. pl
dc.description.abstract This M.A. thesis treats of influence of team project on the efficient project implementation, and in the end for achieving the success of the project understood in particular as the achievement established in it. The survey were conducting in the Project Department in the County Centre of European Funds in Nowy Sącz during the period since January to June of 2013. As a result of performed analyses, they concluded that to the success of the project the main influence has the competences of a team project. In the analysed case the persons involved in the project were selected to taken posts properly and well fulfilled one's responsibilities. Achieving main assumptions of the project and its positive assessment conducted by the Implementing Institution are confirming this fact. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject projekt pl
dc.subject sukces projektu pl
dc.subject zespół projektowy pl
dc.subject kompetencje pl
dc.subject Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich pl
dc.subject project pl
dc.subject success of the project pl
dc.subject team project pl
dc.subject competences pl
dc.subject County Centre of European Funds pl
dc.title Ocena wpływu zespołu projektowego na powodzenie projektu „Aktywnie w przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Assessment of the impact of a team project to the success of the project "Actively in the future" co-finance from European Union funds pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-11T12:18:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info