Wykorzystanie funduszy unijnych w Gminie Łącko oraz w Gminie Chełmiec w latach 2008-2012 – analiza porównawcza

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Wyrostek, Angelika
dc.date.accessioned 2013-12-28T12:15:13Z
dc.date.available 2013-12-28T12:15:13Z
dc.date.issued 2013-10-28 01:03:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2760
dc.description.abstract W niniejszej pracy dokładnej analizie poddano wykorzystanie środków unijnych w latach 2008-2012 przez dwie gminy powiatu nowosądeckiego – Gminę Łącko oraz Gminę Chełmiec. Opisane zostały najbardziej interesujące inwestycje obu gmin, zrealizowane przy udziale środków unijnych. Ponadto zweryfikowano aktywność wybranych jednostek w zakresie korzystania ze wsparcia Unii Europejskiej oraz dokonano analizy porównawczej gmin pod względem źródeł finansowania inwestycji oraz kierunków wykorzystania środków unijnych. Obrane hipotezy testowano przy pomocy zestawień sporządzonych na podstawie dokumentacji uzyskanej z Urzędów Gmin, wzbogaconej o informacje z Internetu, Mapy dotacji UE oraz z czasopism. W drodze przeprowadzonych badań, na podstawie dogłębnej analizy tych materiałów wykazano, iż aktywność Gminy Chełmiec w zakresie korzystania ze środków unijnych wzrastała z każdym rokiem, w przeciwieństwie do Gminy Łącko, w przypadku której w roku 2011 nastąpił jej drastyczny spadek. Ustalono również wyraźne różnice pomiędzy wybranymi jednostkami w zakresie źródeł finansowania inwestycji. Badania przeprowadzone na podstawie sporządzonych zestawień wykazały także, iż Gminy Łącko oraz Chełmiec obrały zupełnie różne kierunki wykorzystania funduszy unijnych w latach 2008-2012, stawiając na inne cele priorytetowe. pl
dc.description.abstract This text analyses the use of EU funds in 2008-2012 by two communities in the nowosądecki district - The Łącko Community and The Chełmiec Community. It describes the most interesting investments that both communities realized with the participation of EU funds. In addition, the activity of selected units in the use of the support of the European Union was verified, and a comparative analysis in terms of financing sources and directions of use of EU funds was made. The chosen hypothesis were tested using the statements made on the basis of documents obtained from the offices of both Commons, supplemented with information from the Internet , maps of EU grants and magazines. The study based on a thorough analysis of these materials showed that the activity of The Chełmiec Community in the use of EU funds increased each year, as opposed to The Łącko Community which activity in 2011 decreased. It was also found clear differences between the selected units in the sources of financing. Research conducted on the basis of prepared statements also showed that The Łącko Community and The Chełmiec Community have chosen a completely different direction use of EU funds in 2008-2012 , putting on other priorities. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject fundusze unijne pl
dc.subject wykorzystanie pl
dc.subject gmina pl
dc.subject porównanie pl
dc.subject analiza pl
dc.subject zestawienia pl
dc.subject EU funds pl
dc.subject use pl
dc.subject commune pl
dc.subject comparison pl
dc.subject analysis pl
dc.subject charts pl
dc.title Wykorzystanie funduszy unijnych w Gminie Łącko oraz w Gminie Chełmiec w latach 2008-2012 – analiza porównawcza pl
dc.title.alternative The use of EU funds in The Łącko Community and in The Chełmiec Community in 2008-2012 - a comparative study pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-11T10:11:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info