Analiza wybranych instrumentów marketingu – mix kształtujących wizerunek uzdrowiska Krynica – Zdrój

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Michalik, Elżbieta
dc.date.accessioned 2013-12-30T11:17:53Z
dc.date.available 2013-12-30T11:17:53Z
dc.date.issued 2013-02-19 21:16:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2874
dc.description.abstract Celem badawczym niniejszej pracy jest pomiar wpływu wybranych instrumentów marketingu – mix na wizerunek uzdrowiska Krynicy - Zdroju. Badanie przeprowadzono wśród kuracjuszy i turystów zamieszkujących różne regiony naszego kraju, odwiedzających Krynicę – Zdrój w celach wypoczynkowo – rekreacyjnych. Badanie przeprowadzono na krynickim deptaku, techniką ankiety rozdawanej, polegającą na osobistym doręczeniu ankietowanym kwestionariusza. Zastosowano metody zmiennych wyrażonych na skalach ilościowej i jakościowej, test chi - kwadrat i metodologię analizy pytań wielokrotnego wyboru. Kwestionariusz został wykorzystany do zgromadzenia pierwotnych informacji o czynnikach wpływających na wybór Krynicy jako miejscowości wypoczynkowo – leczniczej. W badaniu poruszono zagadnienia: cele i motywy przyjazdu kuracjuszy i turystów do uzdrowiska, ich częstotliwość, źródło finansowania i wysokość dochodu przeznaczonego na wypoczynek. Respondenci wskazali Internet jako główne źródło informacji o miejscowości oraz najczęściej wybierane produkty z bogatej oferty atrakcji i usług przedstawionej przez uzdrowisko. Ankietowani uznali promocję miasta za wystarczającą. Zdecydowana większość badanych zaznaczyła, że cena ma istotne znaczenie przy wyborze obiektu zakwaterowania. Ważne dla ankietera, jak również dla miejscowości było wskazanie niedociągnięć, których usunięcie zwiększy atrakcyjność i korzystnie wpłynie na wizerunek uzdrowiska. pl
dc.description.abstract The purpose of this research study is to measure the impact of selected marketing – mix instruments on the image of the resort of Krynica - Zdroj. The study was conducted among patients and tourists living in different regions of our country, visiting Krynica for recreation and leisure – recreation purpose. The study was carried out on the promenade in Krynica, handed in survey technique involving the personal delivery of surveyed questionnaire. Expressed variable methods were used for qualitative and quantitative scales, chi - square test and the methodology for the analysis of multiple - choice questions. A questionnaire was used to collect initial information on the factors influencing the choice of the town of Krynica leisure - treatment. The study addressed the issue: the goals and motives of patients and tourists arrival to the resort, their frequency, source of funding and the amount of income allocated to leisure. Respondents pointed to the Internet as a main source of information about the village and the most selected products from a wide range of activities and services provided by the resort. Respondents found to be sufficient to promote the city. The vast majority of respondents indicated that price is important when choosing accommodation facility. It is important for the interviewer, as well as the village was to identify shortcomings, which removed will increase the attractiveness and positive impact on the image of the resort. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject uzdrowiska pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject instrumenty marketingu – mix pl
dc.subject produkt pl
dc.subject cena pl
dc.subject promocja pl
dc.subject badania pl
dc.subject spa pl
dc.subject image pl
dc.subject marketing tools - mix pl
dc.subject product pl
dc.subject price pl
dc.subject promotion pl
dc.subject research pl
dc.title Analiza wybranych instrumentów marketingu – mix kształtujących wizerunek uzdrowiska Krynica – Zdrój pl
dc.title.alternative The analysis of selected marketing - mix tools shaping the image of the resort of Krynica - Zdrój pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-21T13:34:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info