Ekonomiczne determinanty efektywności na przykładzie systemu motywacji funkcjonującego w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Cisoń, Jan
dc.date.accessioned 2013-12-31T07:08:28Z
dc.date.available 2013-12-31T07:08:28Z
dc.date.issued 2013-07-19 00:41:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2922
dc.description.abstract W niniejszej pracy, która stanowi kontynuację mojej pracy licencjackiej omawiającej najważniejsze narzędzia oddziaływania motywacyjnego stosowane wobec funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, przedstawiłem ekonomiczne determinanty efektywności na przykładzie systemu motywacji, który funkcjonuje w w/w instytucji, czyli KaOSG. Celem mojej pracy było określenie wpływu aspektów ekonomicznych na system motywacji w procesie zarządzania w kontekście efektywności i sprawności funkcjonowania organizacji na przykładzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Dążąc do niego, w rozdziale pierwszym przedstawiłem teoretyczne aspekty motywacji obejmujące najistotniejsze elementy związane z problematyką, takie jak koncepcje i modele motywacji oraz podstawowe środki stosowane w procesie motywacji. W kolejnym, drugim rozdziale omówiłem aspekty związane z ekonomicznymi determinantami motywowania, wśród których wymienić należy płace, wynagrodzenia i inne płacowe formy motywowania. Rozdział trzeci stanowi krótka charakterystyka terenu moich badań, a więc Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Zaprezentowałem tutaj zagadnienia związane z historią oddziału, jego strukturą oraz poruszyłem aspekty związane z podstawami prawnymi funkcjonowania i zadaniami, które przedmiotowy oddział realizuje. Ostatni, czwarty rozdział poświęcony został analizie ekonomicznych aspektów motywowania funkcjonariuszy w Karpackim Oddziale Straży Granicznej na podstawie przeprowadzonych przeze mnie badań. Rezultatem zastosowania w niniejszej pracy powyższej metody było określenie wpływu determinantów ekonomicznych motywowania na efektywność służby, a tym samym na sprawność funkcjonowania organizacji. W pracy wykorzystałem materiały źródłowe w ilości 110 pozycji i 59 pozycji bibliograficznych. pl
dc.description.abstract In this work, which is a continuation of my previous thesis describing the most important tools of motivational influence on the officers of the Carpathian Squad of Border Guard in Nowy Sącz, I presented economic determinants of efficiency using the example of motivational system functioning in the organization mentioned above. The aim of my thesis was to describe the influence of economic aspects on the motivational system in the process of managing in the context of efficiency and functioning of an organization using the example of the Carpathian Squad of Border Guard in Nowy Sącz. In the first chapter I presented the theoretical aspects of motivation including the most important elements, such as ideas and models of motivation and the basic means applied in the motivational process. In the second chapter I described the aspects connected with economic determinants of motivation, such as wages, salaries and other pay forms of motivation. The third chapter is a short characteristics of proving ground of my research – the Carpathian Squad of Border Guard. I presented here issues related to the history of the squad, its structure, legal basis of functioning and goals accomplished by the squad. The last chapter analyses economic aspects of motivation of the officers in the Carpathian Squad of Border Guard, based on my research. The result of applying the above method in this thesis was the description of the influence of economic motivational determinants on the effectiveness of military service and on the efficiency of functioning of the organization. In order to write this work I used 110 references and 59 publication pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject odziaływanie pl
dc.subject Straż Graniczna pl
dc.subject funkcjonariusz pl
dc.subject badania pl
dc.subject motivation pl
dc.subject influence pl
dc.subject Border Guard pl
dc.subject officer pl
dc.subject research pl
dc.title Ekonomiczne determinanty efektywności na przykładzie systemu motywacji funkcjonującego w Karpackim Oddziale Straży Granicznej w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Economic determinants of efficiency using the example of motivational system in the Carpathian Squad of Border Guard in Nowy Sącz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-11T11:54:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info