Zastosowanie technik merchandisingowych w sklepie dyskontowym na przykładzie sieci Biedronka

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Rutkowska, Jolanta
dc.date.accessioned 2013-12-31T07:12:33Z
dc.date.available 2013-12-31T07:12:33Z
dc.date.issued 2013-08-30 05:00:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2924
dc.description.abstract Niniejsza praca magisterska zawiera rozważania na temat zastosowania technik marketingowych w praktyce przedsiębiorstwa handlowego. Problem ten zaprezentowano na przykładzie sieci sklepów Biedronka. Oprócz studiów literaturowych i analizy rynku, przeprowadzono również badania marketingowe, których celem była zidentyfikowanie opinii i postaw mieszkańców Nowego Sącza wobec wybranych technik merchandisingowych stosowanych w sklepach sieci Biedronka. Badania te miały charakter lokalny i zostały przeprowadzone w Nowym Sączu na próbie 100 respondentów. W badaniu bezpośrednim zastosowano metodę ankiety (techniki: ankieta bezpośrednia, ankieta rozdawana), a za narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankiety. Wśród wniosków z przeprowadzonych badań warto zwrócić uwagę na to że, najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór przez respondentów miejsca zakupów jest cena. Istotne znaczenie ma również odległość sklepu od miejsca zamieszkania oraz oferowany asortyment. W sklepach Biedronka respondenci najchętniej kupują owoce, chemię gospodarczą, warzywa oraz artykuły higieniczne. W analizowanej sieci sklepów badani najkorzystniej oceniają możliwość bezpłatnego parkowania oraz godziny otwarcia sklepów. Najmniej korzystnie szybkość obsługi w sklepie oraz szerokość oferowanego asortymentu. Najkorzystniejszą formą promocji, w ocenie respondentów jest sprzedaż produktów po obniżonej cenie oraz oferowanie dwóch produktów w cenie jednego. Wśród propozycji zmian zgłoszonych przez badanych mieszkańców Nowego Sącza jakie należałoby wprowadzić w sklepach Biedronka znalazły się m.in. wprowadzenie płatności kartą, poszerzenie asortymentu oraz zwiększenie szybkości obsługi klienta. pl
dc.description.abstract This master's thesis contains deliberations about the application of merchandising techniques into a commercial enterprise. This problem was expressed on the example of the chain of shops Biedronka. This master’s thesis contains analysis of literature, desk research and market research. The purpose of the market research was to identify the opinion and attitudes towards chosen merchandising techniques using in the discount stores Biedronka. The research had local character and were conducted in Nowy Sącz, on the test on 100 respondents (nonrandom sampling). The method of the market research was questionnaire. Amongst conclusions from conducted market research it is worthwhile keeping an eye on it that, price is the most important factor influencing choice of the shop (opinions of respondents). Very important for customers are also a distance of the shop from the domicile and an offered assortment. In the discount stores Biedronka respondents most willingly are buying fruits, domestic detergents, vegetables and hygienic articles. In the analysed chain of shops respondents positively are assessing the possibility of parking free of charge and openning hours. Negative evaluations concern the width offered assortment in the shop and the speed of the customer service. The best form of promotion is sale of products cut-price and offering two products in the price one (opinions of respondents). Amongst proposals for changes reported by respondents which should be implemented in the discount stores Biedronka were among others, the introduction of payments by the card, widening the assortment and increasing the speed of the customer service. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject merchandising pl
dc.subject strategie merchandisingowe pl
dc.subject techniki merchandisingowe pl
dc.subject sklep dyskontowy pl
dc.subject Biedronka pl
dc.subject Jeronimo Martins Polska pl
dc.subject merchandising pl
dc.subject merchandising strategies pl
dc.subject merchandising techniques pl
dc.subject discount store pl
dc.subject Biedronka pl
dc.title Zastosowanie technik merchandisingowych w sklepie dyskontowym na przykładzie sieci Biedronka pl
dc.title.alternative Applying merchandising techniques in the discount stores on the example of Biedronka pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-06T14:16:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info