Finanse i rachunkowość przedszkoli publicznych w świetle obowiązującego prawa oraz ich funkcjonowanie w obecnych warunkach gospodarczych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Kurzeja, Bronisława
dc.date.accessioned 2013-12-31T07:16:21Z
dc.date.available 2013-12-31T07:16:21Z
dc.date.issued 2013-02-24 22:53:24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/2928
dc.description.abstract Działalność publicznych placówek oświatowych, bez względu na ich wielkość podlega rygorom szeregu ustaw, zwłaszcza ustawie o finansach publicznych i o rachunkowości. Wszelkie działania, ewidencja i wydatkowanie środków publicznych w tych jednostkach musi odbywać się z zachowaniem zasad budżetowych i rachunkowości. Dane pozyskane z prawidłowo prowadzonej w jednostkach ewidencji księgowej zaprezentowane w sprawozdaniach budżetowych, finansowych i statystycznych służą do opracowywania danych makroekonomicznych w skali kraju. Obecny stan prawny nakłada na samorządy obowiązek finansowania wydatków związanych z edukacją dzieci i młodzieży oraz opieki dzieci przedszkolnych. Działania te są określane mianem zadań własnych samorządów i wynikają one bezpośrednio z Konstytucji RP. Wydatki na edukację szkolną są częściowo finansowane przez budżet państwa w postaci subwencji budżetowej, natomiast przedszkola w całości finansowane są ze środków samorządów. Ten stan prawny powoduje, że samorządy chcąc działać zgodnie z prawem w tym zakresie i sprostać wymaganiom społeczeństwa, borykają się z kłopotami finansowymi, a sytuacja gospodarcza kraju nie sprzyja pozyskiwaniu środków na te cele. pl
dc.description.abstract Any activity of public educational units, regardless of its dimension undergoes several laws, particularly public finances law and accountancy law. Any actions, records and spending public funds must agree to fiscal policy and accountancy. Data acquired from properly maintained accounting records presented in budget reports, financial reports and statistical reports are used for preparation of national macroeconomic data. Local Governments are obliged by current legal status to fund expenditures related to youth and children education as well as preschool childcare. These activities called Local Government's own tasks are derived directly from Constitution of RP. School education expenditures are partially funded by Budget as budget subsidy, whilst kindergartens are funded from resources of Local Governments. This legal status causes that Local Governments trying to operate according to the law and fulfill needs of local societies suffer from financial difficulties, whilst economic situation of the Country does not favour fund acquisition for these purposes. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject jednostka budżetowa pl
dc.subject dochody budżetowe pl
dc.subject rachunkowość budżetowa pl
dc.subject sprawozdawczość budżetowa i finansowa pl
dc.subject ewidencja dochodów i wydatków budżetowych pl
dc.subject planowanie dochodów i wydatków w przedszkolach publicznych pl
dc.title Finanse i rachunkowość przedszkoli publicznych w świetle obowiązującego prawa oraz ich funkcjonowanie w obecnych warunkach gospodarczych pl
dc.title.alternative Finances and accounting of public kindergartens under mandatory law and their functioning in current economic conditions pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2013-12-20T14:16:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info