Kształtowanie marki Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Tarczoń, Adrianna
dc.date.accessioned 2014-01-02T10:12:32Z
dc.date.available 2014-01-02T10:12:32Z
dc.date.issued 2013-01-18 23:04:34
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3057
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy dyplomowej są rozważania na temat problemu kształtowania marki miejsca, analiza opinii na temat obecnego wizerunku Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu oraz kreowanie propozycji w zakresie wzmocnienia marki Miasteczka Galicyjskiego. Badanie marketingowe przeprowadzono techniką ankiety bezpośredniej, przeprowadzonej na terenie Miasteczka Galicyjskiego. Z przeprowadzonego badania wynika, że 63% respondentów twierdzi, iż nie zna obecnej oferty Miasteczka Galicyjskiego- co potwierdza moją hipotezę główną. Badanie wykazało posiadanie pozytywnych skojarzeń oraz chęć osób do spędzania swojego wolnego czasu w Miasteczku Galicyjskim. Natomiast czynniki decydujące o największym stopniu atrakcyjności według respondentów to: ciekawa oferta organizowanych imprez, pokazów, warsztatów i program umożliwiający uczestnictwo z dziećmi. Ponadto, respondenci przyznali, iż Miasteczko Galicyjskie powinno koncentrować swoją uwagę na organizacji imprez tematycznych oraz dobrej informacji. Na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych, desk research i badań bezpośrednich zaprezentowanych w niniejszej pracy myślę, iż kształtowanie wizerunku marki jest bardzo ważnym elementem. Świadome kształtowanie wizerunku firmy przynosi wymierne korzyści. Dobry, pozytywny wizerunek oraz wyraźnie zaznaczona tożsamość, odpowiednie dla docelowego segmentu klientów, powodują, że firma dobrze prosperuje i łatwo wchodzi na rynki, oczywiście przy wcześniejszej dokładnej analizie. pl
dc.description.abstract The aim of this thesis was to analyze the current state of the image of the Miastczko Galicyjskie in Nowy Sacz and optimization of the Miasteczko Galicyjskie offer. Currently, you can easily see the promotion of cities, regions, but also the objects on their land, and therefore in this study attempts to show what is the current knowledge of the Miasteczko Galicyjskie offer their opinions and real. The study was conducted marketing technique of direct surveys carried out in the Miasteczko Galicyjskie. The survey showed that 63% of respondents say that they do not know the current offer the Miasteczko Galicyjskie-which confirms my hypothesis homepage. The study showed to have positive associations and willingness of people to spend their free time in the small town of Galicia. However, factors determining the most attractive by respondents are: an interesting range of organized events, demonstrations, workshops and a program that allows the participation of children. In addition, the respondents admitted that the Miasteczko Galicyjskie should focus its attention on the organization of thematic events and good information. On the basis of literature studies, desk research and direct research presented in this paper, I think that the formation of brand image is very important. Consciously shape the company's image is beneficial. Good, positive image and identity clearly marked, suitable for the target segment of customers, mean that the company is thriving and can easily enter the market, of course, the earlier a thorough analysis. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marka pl
dc.subject tożsamość pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject reputacja pl
dc.subject orientacja marketingowa miejsca pl
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject brand pl
dc.subject identity pl
dc.subject image pl
dc.subject reputation pl
dc.subject marketing orientation space pl
dc.subject territorial marketing pl
dc.subject local government pl
dc.title Kształtowanie marki Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Formation of the brand of Galician Town in Nowy Sacz pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T09:47:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info