Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i EVA na przykładzie WAWEL S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Sowa, Rafał
dc.date.accessioned 2014-01-02T10:17:16Z
dc.date.available 2014-01-02T10:17:16Z
dc.date.issued 2013-01-18 14:28:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3059
dc.description.abstract W pracy przedstawiono problematykę wyceny przedsiębiorstwa. Omówione zostały stosowane metody wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem metody zdyskontowanych strumieni pieniężnych DCF i metody ekonomicznej wartości dodanej EVA. Praca prezentuje porównanie tych metod oraz zalety i wady każdej z nich. Część praktyczną pracy stanowi wycena przedsiębiorstwa Wawel S.A. metodą DCF i EVA. W tym celu dokonano analizy i prognozy podstawowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w latach 2009-2018. W celu dokonania wyceny metodą DCF i EVA oszacowane zostały podstawowe wielkości ekonomiczne takie jak koszt kapitału, wartość rezydualna, stopa dyskontowa i wolne przepływy pieniężne do spółki. Na podstawie zaprezentowanych w pracy założeń i danych obliczono wartość przedsiębiorstwa i podzielono przez liczbę akcji w celu uzyskania ceny pojedynczej akcji. Uzyskany wynik dla każdej metody został porównany z ceną rynkową akcji na dzień 31.12.2011 i poddany analizie. Na podstawie uzyskanych wyników wycen potwierdzona została tożsamość metody DCF i EVA, ponieważ uzyskane wyniki są identyczne. pl
dc.description.abstract In this Master’s thesis presents the issues of companies valuation. Discussed business valuation methods with particular emphasis on discounted cash flow method DCF and the method of economic value added EVA. This thesis presents a comparison of these methods and the advantages and disadvantages of each. As part of the practical work was presented valuation WAWEL S.A. by DCF and EVA method. For this purpose, the basic financial statements of the company, such as balance sheet, profit and loss account and cash flow statement was analyzed and the forecast for the period 2009-2018. For DCF and EVA valuation were estimated basic economic size, such as cost of capital, the residual value, discount rate, and free cash flow to the company. Based on the assumptions presented in the thesis and data was calculated the enterprise value afterwards the result divided by the number of shares in order to obtain the price of one share. The result for each method was compared with the market price of shares as of 12/31/2011 and analyzed. The results confirmed the identity of the valuation of DCF and EVA method because the results are the same. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wycena pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject metody pl
dc.subject analiza pl
dc.subject prognoza pl
dc.subject DCF pl
dc.subject EVA pl
dc.subject valuation pl
dc.subject company pl
dc.subject methods pl
dc.subject analysis pl
dc.subject forecast pl
dc.title Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i EVA na przykładzie WAWEL S.A. pl
dc.title.alternative Valuation of the company DCF and EVA method on example of WAWEL S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T09:49:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info