Ocena projektów unijnych pod kątem wybranych kryteriów ewaluacyjnych na przykładzie gminy Stary Sącz

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Buchman, Arkadiusz
dc.date.accessioned 2014-01-03T06:59:36Z
dc.date.available 2014-01-03T06:59:36Z
dc.date.issued 2012-12-18 23:34:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3153
dc.description.abstract Odpowiednie pozyskiwanie i wykorzystywanie środków unijnych wpływa na rozwój kraju, regionów, czyli na rozwój każdego człowieka. Ważne, by środki zostały w odpowiedni sposób wykorzystane i przyniosły trwałe oraz użyteczne rezultaty. Autor pracy podejmuje próbę analizy i oceny wybranych projektów UE realizowanych na terenie gminy Stary Sącz w latach 2006-2010, która będzie przeprowadzona pod kątem wybranych kryteriów ewaluacji. Badania przeprowadzono za pomocą analizy dokumentów, dzięki czemu możliwe było stworzenie studium przypadku. Badania rozszerzono o wywiad z Burmistrzem Starego Sącza. W przypadku wszystkich badanych inwestycji wymóg trwałości został zachowany, ale problemy występują kiedy weźmiemy pod uwagę użyteczność, czy kryterium ekonomiczne. Bardzo często okazuje się, że niewielkie inwestycje są bardziej przydatne niż te duże, realizowane dużym nakładem środków finansowych. Władze Starego Sącza dostrzegają problemy dotyczące omawianych inwestycji, wdrażają przepisy oraz nowe pomysły, mające na celu poprawę zaistniałej sytuacji. pl
dc.description.abstract Acquisition and use of EU funds affects the development of the country, region, or for the development of every human being. It is important that funds are used appropriately and sustainability and useful results. Author of the paper attempts to analyze and evaluate selected EU projects carried out in the municipality of Stary Sacz in 2006-2010, which will be conducted for selected evaluation criteria. The study was conducted using analysis of documents, so it was possible to create a case study. The study was extended to include an interview with the Mayor of Stary Sacz. For all studied life investment requirement was retained, but the problems are taking into account the usefulness of the economic criterion. Very often a small investment is more useful than the larger ones, carried out large financial outlay. Authorities Stary Sacz see these investment problems and implement rules and new ideas to improve the situation. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject UE pl
dc.subject fundusze pl
dc.subject ewaluacja pl
dc.subject program operacyjny pl
dc.subject Stary Sącz pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.subject wywiad pl
dc.subject EU pl
dc.subject funds pl
dc.subject evaluation pl
dc.subject operational programme pl
dc.subject Stary Sacz pl
dc.subject case study pl
dc.subject interview pl
dc.title Ocena projektów unijnych pod kątem wybranych kryteriów ewaluacyjnych na przykładzie gminy Stary Sącz pl
dc.title.alternative Valuation of EU projects for selected evaluation criteria at the example of community in Stary Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-02T17:49:32Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info