Wpływ strategicznych modeli biznesu na proces budowy strategii rozwojowej przedsiębiorstwa i kształtowanie jego przewagi konkurencyjnej na przykładzie zakładów mięsnych „Madej & Wróbel"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Adamarek, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-01-04T10:13:49Z
dc.date.available 2014-01-04T10:13:49Z
dc.date.issued 2012-11-26 18:44:20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/3279
dc.description.abstract W pracy scharakteryzowane zostały modele biznesowe umożliwiające firmie wejście do oczekiwanej strefy zysku. Dokonana została klasyfikacja modeli biznesowych w aspekcie wykorzystania ich jako narzędzi w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pokazany proces budowy strategii umożliwia podjęcie stosownych decyzji w nowoczesnym zarządzaniu strategicznym, a zapoznanie się z elementami strategii oraz jej rodzajami pozwoli na głębsze zrozumienie tematu. Analiza modeli biznesowych w oparciu o wybrane do analizy przedsiębiorstwo pokazuje ich ewolucję, jak również umożliwi wyjaśnienie czym podyktowane są źródła zmian tych modeli. Niniejsza praca zawiera także propozycję nowego modelu jaki można wykorzystać w przedsiębiorstwie, aby wprowadzić je w strefę zysku. Celem pracy jest ukazanie modeli zysków w przedsiębiorstwie, które umożliwiają osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Celem jest również przedstawienie przesłanek, wpływających na zmiany modeli jak i identyfikacja ukazująca przemieszczanie się stref zysku. Praktyczny cel stanowi próba utworzenia nowego modelu biznesu. Powyższe cele umożliwią potwierdzenie hipotezy, że zastosowanie trafnego modelu biznesu pozwoli na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. Badane przedsiębiorstwo stosuje odpowiednie modele osiągania zysków co uwidacznia się w stałym utrzymaniu wysokiej rentowności. pl
dc.description.abstract In the thesis business models allowing the company to enter the expected zone of profit were characterized. The classification of business models was done in the aspect of using them as tools in strategic management of the enterprise. The presented process of creating a strategy allows taking appropriate decisions in modern strategic management while being acquainted with the elements of the strategy and its types will allow to better understand the topic. The analysis of business model based on the enterprise shows their evolution as well as will make it possible to explain what are the causes for the sources of changes in these models. This thesis contains also a suggestion of a new model that can be used in an enterprise in order for it to enter the zone of profit. The goal of the thesis is the presentation of profits in the enterprise, allowing it to achieve competitive advantage. Another goal is providing premises influencing the change of models as well as the identification presenting the movement of profit zone. An attempt to create a new business model forms the practical goal of the thesis. The objectives mentioned above will make it possible to confirm the hypothesis that the use of a correct business model allows achieving competitive advantage. The examined enterprise uses proper models of achieving profits which is reflected in the constant maintaining of high profitability. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject model biznesu pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.subject strategia przedsiębiorstwa pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject strefa zysku pl
dc.subject business model pl
dc.subject competitive advantage pl
dc.subject company strategy pl
dc.subject strategic management pl
dc.subject profit zone pl
dc.title Wpływ strategicznych modeli biznesu na proces budowy strategii rozwojowej przedsiębiorstwa i kształtowanie jego przewagi konkurencyjnej na przykładzie zakładów mięsnych „Madej & Wróbel" pl
dc.title.alternative The influence of strategic business models on the process of creating a development strategy for the enterprise and on the forming of its competitive advantage based on the example of meat plants ‘Madej & Wróbel’ pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-03T13:44:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info